LuatVietnam

Lược đồ | An toàn dịch bệnh

Tổng số 53 bản ghi | Cập nhật đến: 1-Jun-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/6/2023 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tại TP. HCM từ 1/6/2023
(Quyết định số 2237/QĐ-UBND)

Quyết định thay mới các thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh và giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh, áp dụng trên địa bàn Tp. HCM kể từ ngày 1/6/2023. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính từ số 8 đến số 16 được ban hành kèm theo Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.

blue-check 31/5/2023 Thay mới Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh tại Tp. HCM
(Quyết định số 2217/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành 04 quy trình mới đã được tái cấu trúc về cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn Tp. HCM. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ các số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ban hành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

blue-check 15/2/2023 Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
(Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi theo quy định tại Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT gồm: Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật; Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Xem thêm

Nội dung cụ thể xem Phần II Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 372/QĐ-BNN-TYstatus1 ngày 19/01/2023.

blue-check 24/11/2010 Quy chuẩn về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật
(Quy chuẩn Việt Nam số 01-24:2010/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các biện pháp quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong các cơ sở chẩn đóan xét nghiệm bệnh động vật. Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/2/2023 Điều kiện mới về công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
(Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT)

Thông tư quy định chi tiết Luật Thú y 2015 về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Xem thêm

Theo đó, Cục Thú y sẽ giữ quyền thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với cơ sở xuất khẩu và cơ sở vừa xuất khẩu vừa bán trong nước. Các trường hợp khác do cơ quan thú y cấp tỉnh cấp chứng nhận.

Cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh động vật sẽ được hưởng các quyền lợi sau: miễn lấy mẫu xét nghiệm bệnh, được hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, được hỗ trợ đào tạo phòng chống dịch bệnh... và các quyền lợi khác theo Điều 4 Thông tư.

Điều kiện công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 02/6/2016.

red-check 15/7/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn English attachment
(Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016. Xem thêm

Thông tư này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

a) Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005

b) Quyết định số 64/2005/QĐ-BNNstatus1 ngày 13/10/2005

c) Thông tư số 69/2005/TT-BNN ngày 07/11/2005

d) Quyết định số 38/2006/QĐ-BNNstatus1 ngày 16/5/2006

đ) Quyết định số 67/2006/QĐ-BNN ngày 12/9/2006

e) Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN ngày 22/01/2007

g) Quyết định số 1037/QĐ-BNN0TY ngày 13/4/2007

h) Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008

i) Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 04/8/2009

k) Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

l) Thông tư số 05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011

m) Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 12/12/2013

n) Thông tư số 44/2014/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 01/12/2014.

THAM KHẢO
blue-check 24/4/2017 Dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật được miễn thuế GTGT
(Công văn số 22856/CT-TTHT)

Theo Công văn này, dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật được xem là dịch vụ thú y nên thuộc diện không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 27/9/2011 Quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn
(Công văn số 2784/BNN-TY)
XEM THÊM
blue-check 7/2/2020 Bổ sung dịch tả lợn Châu Phi vào danh mục bệnh động vật
(Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT)

Thông tư bổ sung bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2020.

blue-check 1/7/2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật
(Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Quyết định số 13/2004/QĐ-TTg ngày 28/01/2004.

blue-check 25/4/2012 Quy trình lấy mẫu bệnh động vật
(Quy chuẩn Việt Nam số 01-83:2011/BNNPTNT)

Quy chuẩn quy định quy trình lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển. Xem thêm

Mẫu bệnh phẩm: là mẫu nguyên con hoặc các cơ quan, tổ chức, mô, dịch sinh thiết, máu, mủ, sữa, chất chứa, phân và các sản phẩm khác được lấy từ con vật ốm, nghi mắc bệnh hoặc mẫu phục vụ các chương trình điều tra, giám sát dịch bệnh và hiệu quả tiêm phòng.

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT áp dụng kể từ ngày 25.04.2012.

blue-check 24/11/2010 Quy chuẩn về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật
(Quy chuẩn Việt Nam số 01-24:2010/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các biện pháp quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong các cơ sở chẩn đóan xét nghiệm bệnh động vật, áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật trên lãnh thổ Việt Nam. Xem thêm

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 31/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 5 năm 2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2010.

blue-check 16/11/2021 [Hợp nhất] - Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
(Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 vào Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. Xem thêm

blue-check 14/12/2020 [Hợp nhất] - Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
(Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 vào Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 1: Bệnh lở mồm long móng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-1:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh lở mồm long móng đối với động vật móng guốc chẵn. Xem thêm

TCVN 8400-1:2019 thay thế TCVN 8400-1:2010

TCVN 8400-1:2019 do Chi cục Thú y Vùng VI - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-15:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh xoắn khuẩn do vi khuẩn Leptospira gây ra đối với gia súc. Xem thêm

TCVN 8400-15:2019 thay thế TCVN 8400-15:2011

TCVN 8400-15:2019 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-13:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh sảy thai truyền nhiễm đối với động vật do vi khuẩn Brucella gây ra. Xem thêm

TCVN 8400-13:2019 thay thế TCVN 8400-13:2011

TCVN 8400-13:2019 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh dịch tả vịt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-11:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả vit ở thủy cầm trong phòng xét nghiệm. Xem thêm

TCVN 8400-11:2019 thay thế TCVN 8400-11:2011

TCVN 8400-11:2019 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn châu Phi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-41:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu Phi do vi rút Asfivirus gây ra. Xem thêm

TCVN 8400-41:2019 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-43:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh lưỡi xanh đối với động vật nhai lại. Read more

TCVN 8400-43:2019 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 44: Bệnh roi trùng (Trichomonosis)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-44:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh Roi trùng do Tritrichomonas foetus ở bò. Read more

TCVN 8400-44:2019 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bò
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-45:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh do nang sán Taenia solium ở lợn và nang sán Taenia saginata ở bò. Read more

TCVN 8400-45:2019 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-46:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh trên động vật do vi rút Dại gây ra. Read more

TCVN 8400-46:2019 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 47: Bệnh dịch tả lợn cổ điển
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-47:2019)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn cổ điển. Read more

TCVN 8400-47:2019 thay thế TCVN 5273:2010

TCVN 8400-47:2019 do Chi cục Thú y Vùng VI - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 30/8/2018 Từ 1/9/2018, báo cáo dịch bệnh động vật phải thực hiện qua Hệ thống VAHIS
(Công văn số 6785/BNN-TY)

Văn bản thông báo với cơ quan thú y các tỉnh kể từ ngày 1/9/2018, việc báo cáo dịch bệnh động vật phải thực hiện qua Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (viết tắt là VAHIS).

blue-check 6/8/2018 Về việc phòng chống dịch bệnh động vật
(Công văn số 5983/BNN-TY)

Văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh triển khai giải pháp cụ thể để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tập trung vào các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lỡ mồm lông móng, tai xanh, dại ở động vật.

blue-check 1/1/2016 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-39:2016)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà và gà tây do vi khuẩn Mycoplasma gallisepticum gây ra. Read more

TCVN 8400-39:2016 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 40: Bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-40:2016)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy cầm do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra. Read more

TCVN 8400-40:2016 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 38: Bệnh tiêu chảy ở lợn do coronavirus
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-38:2015)

Tiêu chuẩn này quy định cho quy trình chẩn đoán bệnh tiêu chảy ở lợn do coronavirus gây ra. Read more

TCVN 8400-38:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 29: Bệnh Lympho Leuko ở gà
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-29:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh Lympho Leuko ở gà. Read more

TCVN 8400-29:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 30: Bệnh Marek ở gà
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-30:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh Marek ở gà. Read more

TCVN 8400-30:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 31: Bệnh tụ huyết trùng gia cầm
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-31:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm. Read more

TCVN 8400-31:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 32: Bệnh Gumboro ở gia cầm
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-32:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh Gumboro ở gia cầm. Read more

TCVN 8400-32:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 33: Bệnh lê dạng trùng ở trâu bò
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-33:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh lê dạng trùng ở trâu bò. Read more

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để chẩn đoán bệnh lê dạng trùng cho các gia súc khác như dê, cừu, lợn, hươu, chó...

TCVN 8400-33:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 34: Bệnh biên trùng ở trâu bò
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-34:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh biên trùng ở trâu bò. Read more

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để chẩn đoán bệnh biên trùng cho các gia súc khác như dê, cừu, hươu nai, lạc đà.

TCVN 8400-34:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 35: Bệnh Theileria ở trâu bò
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-35:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh Theileria ở trâu bò. Read more

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để chẩn đoán bệnh Theileria cho các gia súc khác như dê, cừu.

TCVN 8400-35:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 36: Hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do circovirus typ 2
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-36:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do circovirus typ 2 gây ra. Read more

TCVN 8400-36:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 37: Bệnh viêm phổi địa phương ở lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-37:2015)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình bệnh viêm phổi địa phương ở lợn. Read more

TCVN 8400-37:2015 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 25/2/2014 [Hợp nhất] - Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
(Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 06 tháng 4 năm 2011 vào Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 18: Bệnh phù đầu gà
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-18:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chuẩn đoán bệnh phù đầu gà do vi khuẩn Avitecterium paragelinarum gây ra. Xem thêm

TCVN 8400-18:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-19:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh phó thương hàn ở lợn. Xem thêm

TCVN 8400-19:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh đóng dấu lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-20:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh đóng dấu lợn. Xem thêm

TCVN 8400-20:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn ở sinh sản và hô hấp ở lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-21:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán hội chứng rối loạn ở sinh sản và hô hấp trên lợn. Xem thêm

TCVN 8400-21:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-22:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh giả dại đối với lợn. Xem thêm

TCVN 8400-22:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-23:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh ung khí thán trên trâu, bò. Xem thêm

TCVN 8400-23:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-24:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà. Xem thêm

TCVN 8400-24:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-25:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh cúm lợn do vi rút A, subtype H1N1, H3N2 gây ra đối với lợn ở mọi lứa tuổi. Xem thêm

TCVN 8400-25:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-26:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh cúm gia cầm do vi rút A gây ra đối với gia cầm, thủy cầm và chim hoang dã. Xem thêm

TCVN 8400-26:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-27:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh sán lá gan trên gia súc. Xem thêm

TCVN 8400-27:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do vi khuẩn
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8400-28:2014)

Tiêu chuẩn này quy định quy trình chẩn đoán bệnh viêm ruột hoại tử ở gà và lợn do vi khuẩn clostridium perfringens gây ra. Xem thêm

TCVN 8400-28:2014 do Trung tâm Chuẩn đoán Thú y Trung ương - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 15/2/2023 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
(Quyết định số 372/QĐ-BNN-TYstatus1 )

Quyết định ban hành mới, thay thế các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật được quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT . Xem thêm

Nội dung cụ thể xem Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Bãi bỏ các nội dung công bố liên quan đến TTHC về cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) được quy định tại Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TYstatus2 ngày 27/6/2019; Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 29, 53, 55 và 61 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) và số thứ tự 90, 92, 93 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021)

stop-check 19/7/2016 Điều kiện chứng nhận vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh động vật English attachment
(Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNTstatus1 )

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ chứng nhận vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Xem thêm

Vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh được hiểu là vùng (tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố) hoặc cơ sở (cơ sở chăn nuôi, một xã, phường, thị trấn) được xác định không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn dịch bệnh trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y trong vùng đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh (Điều 2)

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là Cục Thú y (đối với vùng) và Chi cục Thú y (đối với cơ sở) (Điều 3)

Nếu được chứng nhận là vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, vùng hoặc cơ sở đó sẽ được xem xét cấp chứng nhận đạt Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt Việt Nam (VietGAHP) hoặc Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP); được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và một số quyền lợi khác (chi tiết xem tại Điều 5)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/7/2016.

Thay thế Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 và Điều 3 của Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 06/4/2011.

stop-check 27/1/2013 Quy chế báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
(Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNTstatus1 )

"Dịch bệnh động vật trên cạn" nêu tại Thông tư này là một bệnh truyền nhiễm thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật làm động vật mắc bệnh, chết nhiều hoặc làm lây lan trong một hoặc nhiều vùng; những bệnh có thể lây lan sang người. Xem thêm

"Động vật trên cạn" bao gồm động vật nuôi trên cạn; động vật hoang dã và động vật hoang dã gây nuôi trên cạn.

Các đối tượng phải báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn được quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/01/2013, thay thế các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011 hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn;

2. Thông tư số 05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2011 hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm;

3. Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 04/8/2009 hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, chống bệnh dại ở động vật;

4. Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS);

5. Quyết định số 38/2006/QĐ-BNNstatus1 ngày 15/7/2008 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc;

6. Thông tư số 69/2005/TT-BNN ngày 15/7/2008 Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm.