LuatVietnamLogo

light-check Bãi bỏ các VBPL về quân sự, quốc phòng

Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 8/10/2020 của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành (12 trang)
Posted: 12/10/2020 3:08:42 PM | Latest updated: 13/10/2020 7:30:04 AM (GMT+7)

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản sau:

1. Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKHĐT-BLĐTBXHstatus3 ngày 31/7/2009

2. Thông tư số 10/2010/TT-BQP ngày 01/02/2010

3. Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/3/2010

4. Thông tư liên tịch số 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT ngày 30/6/2016

5. Thông tư số 02/2011/TT-BQP ngày 24/01/2011

6. Thông tư liên tịch số 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNN ngày 30/11/2011

7. Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BQP-BGTVTstatus3 ngày 23/02/2012

8. Thông tư liên tịch số 25/2012/TTLT-BQP-BTCstatus3 ngày 30/3/2012

9. Thông tư liên tịch số 135/2005/TTLT-BQP-BNV ngày 14/9/2005

10. Quyết định số 83/2005/QĐ-BQP ngày 16/6/2005

11. Thông tư số 72/2010/TT-BQPstatus3 ngày 31/5/2010

12. Thông tư số 96/2010/TT-BQP ngày 19/7/2010

13. Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTCstatus3 ngày 02/8/2010

14. Quyết định số 66-QĐ/QP ngày 21/01/1997

15. Thông tư liên tịch số 1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 24/4/1998

16. Thông tư số 565/1999/TT-BQP ngày 08/3/1999

17. Thông tư số 1036/2000/TT-BQPstatus3 ngày 24/4/2000

18. Thông tư số 2221/2000/TT-BQP ngày 09/8/2000

19. Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BQP-BKHĐT ngày 11/4/2002

20. Thông tư liên tịch số 234/2003/TTLT-BQP-BTC ngày 17/9/2003

21. Thông tư số 152/2005/TT-BQP ngày 07/10/2005

22. Thông tư số 91/2008/TT-BQP ngày 20/6/2008

23. Thông tư số 19/2013/TT-BQPstatus3 ngày 22/02/2013

24. Thông tư liên tịch số 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNTstatus3 ngày 29/6/2013

25. Quyết định số 12/2005/QĐ-BQP ngày 12/01/2005

26. Quyết định số 210/1998/QĐ-BQP ngày 23/02/1998

27. Quyết định số 04/2003/QĐ-BQP ngày 14/01/2003

28. Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001

29. Quyết định số 178/2007/QĐ-BQP ngày 29/11/2007

30. Thông tư số 39/2010/TT-BQP ngày 10/5/2010

31. Thông tư số 123/2012/TT-BQP ngày 14/11/2012

32. Thông tư số 223/2017/TT-BQP ngày 12/9/2017

33. Thông tư số 65/2018/TT-BQPstatus3 ngày 16/5/2018

34. Thông tư số 35/2000/TT-BQP ngày 06/01/2000

35. Thông tư liên tịch số 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/11/2002

36. Thông tư liên tịch số 171/2002/TTLT-BQP-BYTstatus3 ngày 28/11/2002

37. Thông tư số 14/2003/TT-BQP ngày 22/02/2003

38. Thông tư số 177/2011/TT-BQP ngày 19/9/2011

39. Thông tư số 225/2013/TT-BQP ngày 26/12/2013

40. Thông tư số 238/2013/TT-BQP ngày 26/12/2013

41. Thông tư số 237/2013/TT-BQP ngày 26/12/2013

42. Thông tư số 42/2003/TT-BQP ngày 02/5/2003

43. Chỉ thị số 253/1990/CT-QP ngày 30/10/1990

44. Chỉ thị số 59/2005/CT-BQP ngày 14/01/2005

45. Chỉ thị số 28/2007/CT-BQP ngày 14/02/2007

46. Quyết định số 181/2008/QĐ-BQP ngày 25/12/2008

47. Thông tư số 27/2009/TT-BQP ngày 16/6/2009

48. Quyết định số 283/2003/QĐ-BQP ngày 25/11/2003

49. Thông tư số 79/2009/TT-BQP ngày 21/9/2009

50. Thông tư số 119/2010/TT-BQP ngày 24/9/2010

51. Thông tư số 120/2010/TT-BQP ngày 24/9/2010

52. Thông tư số 125/2010/TT-BQP ngày 24/9/2010

53. Thông tư số 127/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011

54. Thông tư số 128/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011

55. Thông tư số 129/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011

56. Thông tư số 167/2011/TT-BQP ngày 01/9/2011

57. Thông tư số 28/2013/TT-BQP ngày 09/4/2013

58. Thông tư số 77/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014

59. Thông tư số 136/2014/TT-BQP ngày 06/10/2014

60. Thông tư số 02/2010/TT-BQP ngày 11/01/2010

61. Thông tư số 23/2010/TT-BQP ngày 05/3/2010

62. Thông tư số 24/2010/TT-BQP ngày 05/3/2010

63. Quyết định số 48/2003/QĐ-BQP ngày 08/5/2003

64. Quyết định số 46/2004/QĐ-BQP ngày 13/4/2004

65. Quyết định số 75/2004/QĐ-BQP ngày 01/6/2004

66. Quyết định số 81/2004/QĐ-BQP ngày 14/6/2004

67. Quyết định số 98/2004/QĐ-BQP ngày 14/7/2004

68. Quyết định số 103/2004/QĐ-BQP ngày 28/7/2004

69. Quyết định số 105/2004/QĐ-BQP ngày 02/8/2004

70. Quyết định số 106/2004/QĐ-BQP ngày 02/8/2004

71. Quyết định số 119/2004/QĐ-BQP ngày 07/9/2004

72. Quyết định số 143/2004/QĐ-BQP ngày 22/10/2004

73. Quyết định số 145/2004/QĐ-BQP ngày 02/11/2004

74. Quyết định số 149/2004/QĐ-BQP ngày 10/11/2004

75. Quyết định số 17/2005/QĐ-BQP ngày 26/01/2005

76. Quyết định số 57/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

77. Quyết định số 59/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

78. Quyết định số 60/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

79. Quyết định số 61/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

80. Quyết định số 62/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

81. Quyết định số 63/2005/QĐ-BQP ngày 18/5/2005

82. Quyết định số 80/2005/QĐ-BQP ngày 15/6/2005

83. Quyết định số 81/2005/QĐ-BQP ngày 15/6/2005

84. Quyết định số 101/2005/QĐ-BQP ngày 18/7/2005

85. Quyết định số 142/2005/QĐ-BQP ngày 28/9/2005

86. Quyết định số 143/2005/QĐ-BQP ngày 28/9/2005

87. Quyết định số 160/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

88. Quyết định số 161/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

89. Quyết định số 162/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

90. Quyết định số 163/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

91. Quyết định số 164/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

92. Quyết định số 165/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

93. Quyết định số 166/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

94. Quyết định số 167/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

95. Quyết định số 168/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

96. Quyết định số 169/2005/QĐ-BQP ngày 13/10/2005

97. Quyết định số 192/2005/QĐ-BQP ngày 08/12/2005

98. Quyết định số 196/2005/QĐ-BQP ngày 09/12/2005

99. Quyết định số 198/2005/QĐ-BQP ngày 09/12/2005

100. Quyết định số 200/2005/QĐ-BQP ngày 09/12/2005

101. Quyết định số 201/2005/QĐ-BQP ngày 09/12/2005

102. Quyết định số 206/2005/QĐ-BQP ngày 20/12/2005

103. Quyết định số 215/2005/QĐ-BQP ngày 31/12/2005

104. Quyết định số 216/2005/QĐ-BQP ngày 31/12/2005

105. Quyết định số 218/2005/QĐ-BQP ngày 31/12/2005

106. Quyết định số 24/2006/QĐ-BQP ngày 20/01/2006

107. Chỉ thị số 52/2006/CT-BQP ngày 20/6/2006

108. Quyết định số 165/2006/QĐ-BQP ngày 28/9/2006

109. Quyết định số 160/2007/QĐ-BQP ngày 31/10/2007

110. Quyết định số 163/2007/QĐ-BQP ngày 31/10/2007

111. Chỉ thị số 187/2007/CT-BQP ngày 13/12/2007

112. Quyết định số 190/2007/QĐ-BQP ngày 14/12/2007

113. Quyết định số 127/2008/QĐ-BQP ngày 09/9/2008

114. Thông tư số 28/2010/TT-BQP ngày 24/3/2010

115. Thông tư số 29/2010/TT-BQP ngày 24/3/2010

116. Thông tư số 178/2011/TT-BQP ngày ngày 26/9/2011

117. Thông tư số 104/2012/TT-BQP ngày 26/10/2012

118. Thông tư số 23/2014/TT-BQP ngày 06/5/2014

119. Thông tư số 99/2014/TT-BQP ngày 23/7/2014

120. Thông tư số 162/2014/TT-BQP ngày 11/11/2014

121. Thông tư số 166/2014/TT-BQP ngày 28/11/2014

122. Thông tư số 167/2014/TT-BQP ngày 28/11/2014

123. Thông tư số 48/2015/TT-BQP ngày 19/6/2015

124. Thông tư số 29/2015/TT-BQP ngày 19/6/2015

125. Thông tư số 131/2017/TT-BQP ngày 12/5/2017

126. Thông tư số 170/2017/TT-BQP ngày 17/7/2017

127. Thông tư số 173/2017/TT-BQP ngày 17/7/2017

Bãi bỏ một phần các văn bản sau:

1. Quyết định số 45/2002/QĐ-BQP ngày 21/3/2002

2. Quyết định số 311/2003/QĐ-BQP ngày 31/12/2003.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực22/11/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm
Dòng thời gian