LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ nhiều quy định trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế English attachment

Thông tư số 05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (3 trang)
Posted: 27/5/2022 1:03:15 PM | Latest updated: 27/6/2022 2:21:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5461 | Vietlaw: 567
Căn cứ ban hành

red-check 29/2020/TT-BGTVT - Sửa đổi quy định về cấp giấy phép vận tải quá cảnh Việt Nam - Trung Quốc English attachment

red-check 20/2020/TT-BGTVT - Sửa đổi quy chế thực hiện Hiệp định vận tải Việt - Lào English attachment

red-check 47/2019/TT-BGTVT - Bổ sung cửa khẩu cho phép vận tải qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

red-check 39/2015/TT-BGTVT - Hướng dẫn mới về thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia English attachment

red-check 88/2014/TT-BGTVT - Quy định về việc cấp Giấy phép vận tải quốc tế Việt - Lào

red-check 89/2014/TT-BGTVT - Hướng dẫn bổ sung về Hiệp định GMS về vận tải giữa các nước thuộc tiều vùng Mekong English attachment

red-check 63/2013/TT-BGTVT - Hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải Việt - Lào English attachment

red-check 23/2012/TT-BGTVT - Thủ tục cấp Giấy phép vận tải quá cảnh Việt Nam - Trung Quốc

red-check 29/2009/TT-BGTVT - Hướng dẫn thực hiện Hiệp định GMS về vận tải giữa các nước thuộc tiều vùng Mekong English attachment

LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ một số điều, khoản tại các Thông tư gồm:

1. Thông tư số 29/2009/TT-BGTVTstatus2 về hướng dẫn Hiệp định tạo thuận lợi trong vận tải giữa các nước Tiểu vùng Mekong (cụ thể bãi bỏ: khoản 4 Điều 4, Điều 6, Điều 7; các Phụ lục 2, 5, 6, 7, 8 và 9; Cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này” tại khoản 2 Điều 4).

2. Thông tư số 89/2014/TT-BGTVTstatus2 sửa đổi một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVTstatus2 (bãi bỏ: khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 Điều 1 và Phụ lục 1 đến Phụ lục 5).

3. Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTstatus2 về hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc (bãi bỏ: từ Điều 8 đến Điều 17; Phụ lục I, Phụ lục V đến Phụ lục XIV; Cụm từ “theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này” tại khoản 2 Điều 3).

4. Thông tư số 29/2020/TT-BGTVTstatus2 sửa đổi một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTstatus2 (bãi bỏ: khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1, khoản 3 Điều 2).

5. Thông tư số 88/2014/TT-BGTVTstatus2 về hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào (bãi bỏ: khoản 1 Điều 4, Điều 9 đến Điều 19 và Phụ lục 2 đến Phụ lục 17).

6. Thông tư số 39/2015/TT-BGTVTstatus2 về hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia (bãi bỏ: khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 7, Điều 10 đến Điều 20 và Phụ lục 2 đến Phụ lục 17).

7. Thông tư số 47/2019/TT-BGTVTstatus2 sửa đổi một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVTstatus2 (bãi bỏ: khoản 3 và khoản 4 Điều 1).

8. Thông tư số 63/2013/TT-BGTVTstatus2 hướng dẫn Hiệp định vận tải Việt - Lào - Campuchia (bãi bỏ: khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 7 đến Điều 13 và Phụ lục IV đến Phụ lục X).

9. Thông tư số 20/2020/TT-BGTVTstatus2 sửa đổi một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVTstatus2 (bãi bỏ: khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 25-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5461
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT05-25052022BGTVT[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải đường bộ