LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường

Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (5 trang)
Posted: 24/10/2022 12:51:22 PM | Latest updated: 25/10/2022 8:28:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5565
LuatVietnam

Các thủ tục được công bố bãi bỏ theo Quyết định này gồm:

- Cấp điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước;

- Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh;

- Cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải;

- Xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam;

- Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại;

- Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại;

- Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác;

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5565

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM
blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022 English attachment
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment