LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN kể từ 28/4/2023

Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN ngày 28/4/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (1 trang)
Posted: 9/5/2023 2:08:21 PM | Latest updated: 10/5/2023 12:40:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5694
LuatVietnam

Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5694

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Sửa đổi Quy chế và các mẫu biểu áp dụng cho cuộc kiểm toán nhà nước
light-check Thay mới Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
light-check Quy trình xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán
blue-check Bãi bỏ Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN kể từ 28/4/2023
blue-check Bãi bỏ phương pháp kiểm toán BCTC doanh nghiệp dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
blue-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Những lưu ý dành cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Những quy định bắt buộc tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022