LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa xuất khẩu lĩnh vực KH&CN

Quyết định số 2083/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (3 trang)
Posted: 18/9/2023 9:55:48 AM | Latest updated: 18/9/2023 3:25:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Bãi bỏ 03 thủ tục sau đây theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN:

1. Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020" công bố tại Quyết định số 1113/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2016.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày ngày 31/12/2015.

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày ngày 31/12/2015.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu