LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)

Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chất thải rắn, tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (4 trang)
Posted: 30/11/2022 9:26:17 AM | Latest updated: 1/12/2022 8:48:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5592
LuatVietnam

Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM công bố bãi bỏ 04 thủ tục sau đây kể từ ngày 16/11/2022 căn cứ theo Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022:

1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

3. Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

4. Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Thủ tục hành chính có thứ tự II.1, II.2 ban hành kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBNDstatus2 ngày 08/8/2016; Thủ tục hành chính có thứ tự A.9, A.10 ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-UBNDstatus2 ngày 01/3/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5592

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất thải

light-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật đối với Chất thải NORM
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Xây dựng mục tiêu chất lượng dữ liệu
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
blue-check Dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải xin ý kiến thẩm định về công nghệ
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chuẩn về chất thải rắn
blue-check Chất thải rắn sẽ được quản lý theo hướng nghiêm ngặt hơn
blue-check Quy chế ứng phó sự cố chất thải English attachment
blue-check Dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới được hoàn thuế
blue-check Từ 1/9/2016, sản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025 English attachment
blue-check Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải
blue-check Công thức xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt English attachment
blue-check Sổ tay quản lý chất thải nguy hại
blue-check Dịch vụ thu gom chất thải phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
blue-check Lò đốt chất thải phải có công suất tối thiểu 300 kg/giờ
blue-check Thiết kế lắp đặt thiết bị xử lý chất thải có được ưu đãi thuế?
blue-check Từ 2014, dịch vụ thu gom, xử lý chất thải hết được miễn tính thuế GTGT