LuatVietnam

Bán chứng chỉ tiền gửi có phải nộp thuế GTGT?

Cập nhật 26/9/2022 | Đăng tải: LVN.5552

hoi Không nêu tên
Ngân hàng chúng tôi có phát sinh hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi (CCTG) của Công ty tài chính (công ty A), CCTG này do công ty A phát hành. Theo điều khoản hợp đồng sau khi Ngân hàng chúng tôi chuyển tiền cho công ty A thì công ty A sẽ ký phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu CCTG cho Ngân hàng chúng tôi, đồng thời công ty A sẽ thanh toán gốc và lãi CCTG vào ngày đến hạn. Trong hợp đồng cũng ghi rõ Ngân hàng chúng tôi được quyền chuyển quyền sở hữu CCTG cho tổ chức khác, hoặc cầm cố, chiết khấu CCTG tại các tổ chức tín dụng khác.
Vậy khi công ty A bán CCTG này cho Ngân hàng chúng tôi, công ty A có phải lập hóa đơn không? Nếu có thì giá tính thuế, thuế suất như thế nào?
Và sau này nếu chúng tôi chuyển quyền sở hữu CCTG này cho tổ chức khác thì chúng tôi có phải lập hóa đơn không? Giá tính thuế, thuế suất tính như thế nào?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

- Tại khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Cho thuê tài chính;

- Phát hành thẻ tín dụng.

….

- Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty tài chính A đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi phát hành, bán giấy tờ có giá cho Ngân hàng, nếu việc phát hành, bán giấy tờ có giá này phù hợp theo quy định pháp luật thì khi bán Công ty tài chính A thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đối với các loại giấy tờ có giá nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Xem thêm

Chứng khoán

otvet Trường hợp nào được trả tiền mặt khi mua lại cổ phần từ cổ đông?
otvet Điều kiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
otvet Bán chứng chỉ tiền gửi có phải nộp thuế GTGT?
otvet Các sàn chứng khoán có bắt buộc công khai danh sách cổ đông lớn?
otvet Bán lại trái phiếu trước hạn, nộp thuế bao nhiêu?
otvet Thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu là tài sản bảo đảm
otvet Công ty TNHH chứng khoán có cần bộ phận kiểm toán nội bộ?
otvet Cổ đông có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần?
otvet Có được chuyển nhượng cổ phần chưa góp?
otvet Xác định "giá khởi điểm" khi bán đấu giá cổ phiếu phát hành thêm thế nào?
otvet Công ty chứng khoán có được xem là tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
otvet Cổ phiếu bị ngừng giao dịch, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông thế nào?
otvet Khi nào bị buộc tội thao túng giá chứng khoán?
otvet Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước 1/2/2019 không bị hạn chế giao dịch
otvet Người hành nghề chứng khoán có bị cấm tham gia HĐQT
otvet Khi nào chào bán cổ phần được coi là chào bán chứng khoán?
otvet Công ty chứng khoán phải kê khai công nợ trên BCTC thế nào?
otvet Tặng cổ phiếu cho người lao động có trích nộp thuế TNCN?
otvet Có được bán ra ngoài số cổ phần ưu đãi của người lao động?
otvet Bán cổ phần phải nộp thuế như chuyển nhượng chứng khoán: 0,1% giá bán