LuatVietnam

blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Công văn số 4377/BXD-KTXD ngày 29/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 10/10/2022 10:30:31 AM | Latest updated: 11/10/2022 10:54:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5556
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành về đầu tư công và xây dựng không có quy định thủ tục, thẩm quyền thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nên Ban quản lý dự án tự căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc cần thẩm tra để quyết định việc thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 .

Việc lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Mục II Chương III Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 và Luật sửa đổi số 62/2020/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5556

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN
blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
blue-check Các loại thuế và lệ phí có được tính vào giá thầu? English attachment
blue-check Về việc xác định chi phí cho dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?
blue-check Dự án do chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế xây dựng, tính chi phí thế nào?
blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
blue-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng