LuatVietnam

Báo cáo định kỳ về kiểm kê khí nhà kính thực hiện theo quy định nào?

Cập nhật 6/5/2023 | Đăng tải: LVN.5696

hoi Đặng Thị Thanh Huyền (Hà Nội)
Điểm a Khoản 4 Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có đề cập đến việc các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3 kể từ năm 2023.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, các Bộ quản lý lĩnh vực sẽ: "Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 12 năm 2023".
Trước ngày 31/3 kể từ năm 2023, cơ sở tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cần thực hiện việc cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực như thế nào? Hiện tại, ngoài thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực quản lý chất thải thì chưa thấy có hướng dẫn nào của Bộ liên quan.

luat Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này định kỳ hai năm một lần có trách nhiệm "cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023".

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1239/BCT-TKNL ngày 10/3/2023 về việc báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia về biến đổi khí hậu cũng đã ban hành một số văn bản gửi các Bộ quản lý lĩnh vực đôn đốc việc triển khai các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các Bộ quản lý lĩnh vực gồm Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo vệ môi trường

otvet Báo cáo định kỳ về kiểm kê khí nhà kính thực hiện theo quy định nào?
otvet Tiêu chí xác định dự án phải xin giấy phép môi trường
otvet Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại
otvet Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng
otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường