LuatVietnam

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?

Cập nhật 16/9/2022 | Đăng tải: LVN.5541

hoi Hoàng Xuân Quang (Bình Dương)
Điểm a, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định, các cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định này định kỳ 2 năm/lần có trách nhiệm cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3 kể từ năm 2023.
Tuy nhiên, tôi nghiên cứu các phụ lục trong Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cũng như trong Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT thì đều không thấy đề cập biểu mẫu hoặc các số liệu nào cần phải cung cấp. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, các bộ quản lý lĩnh vực có trách nhiệm:

"Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho năm 2022, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trước ngày 01 tháng 12 năm 2023".

Thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, các bộ quản lý lĩnh vực có văn bản gửi các cơ sở thuộc phạm vi quản lý yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2022.

Theo đó, các số liệu hoặc biểu mẫu mà các cơ sở cần cung cấp sẽ được các bộ quản lý lĩnh vực quy định trong các văn bản hướng dẫn trên cơ sở đặc thù của các lĩnh vực quản lý theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

Từ kỳ kiểm kê năm 2024, các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP tự thực hiện theo văn bản hướng dẫn do các bộ quản lý lĩnh vực ban hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại