LuatVietnam

blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022

Công văn số 20425/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về báo cáo tình hình tai nạn lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động 06 tháng đầu năm 2022 (2 trang)
Posted: 16/6/2022 8:37:20 AM | Latest updated: 16/6/2022 2:02:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM lập và gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trong 6 tháng đầu năm 2022 theo quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP .

Theo đó, tất cả doanh nghiệp đều phải lập và nộp báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 theo Mẫu tại Phụ lục XII của Nghị định 39/2016/NĐ-CP, kể cả doanh nghiệp không có xảy ra TNLĐ.

Đối với doanh nghiệp không có xảy ra TNLĐ trong 6 tháng đầu năm 2022, khi lập báo cáo phải ghi rõ các thông tin về lĩnh vực sản xuất chính, tổng quỹ lương, tổng số lao động trong kỳ báo cáo và số lao động nữ.

Đối với doanh nghiệp có xảy ra TNLĐ trong 6 tháng đầu năm 2022, khi lập báo cáo phải phân tích đầy đủ các thông tin của vụ tai nạn gồm: nguyên nhân; yếu tố gây chấn thương; nghề nghiệp của người bị TNLĐ; số ngày nghỉ vì TNLĐ và chi phí; đồng thời gửi hồ sơ bồi thường, trợ cấp về Sở Lao động theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH .

Thời hạn nộp báo cáo từ ngày 15/6 đến 5/7/2022, số liệu báo cáo tính từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm lập báo cáo.

Doanh nghiệp có thể gửi báo cáo qua địa chỉ atld.hcm@gmail.com .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

An toàn lao động