LuatVietnam

Lược đồ | Bảo trợ xã hội

Tổng số 27 bản ghi | Cập nhật đến: 17-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/7/2021 Tăng mức trợ cấp xã hội từ 1/7/2021 English attachment
(Nghị định số 20/2021/NĐ-CPstatus2 )

Kể từ ngày 1/7/2021, "mức chuẩn trợ giúp xã hội" sẽ được tăng từ 270.000 lên 360.000 đồng/tháng. Read more

Theo đó, các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác tính theo "mức chuẩn trợ giúp xã hội" cũng sẽ tăng theo tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 21/10/2013; Điều 17 Nghị định số 140/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 08/10/2018; các điều từ Điều 40 đến Điều 43 Nghị định số 103/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 12/9/2017; các điều từ Điều 15 đến Điều 23 Nghị định số 28/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 10/4/2012.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 19/9/2021 15 thủ tục mới về bảo trợ xã hội
(Quyết định số 3354/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 15 thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội. Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục C.I.10, D.I.7, D.I.11, D.I.12 được công bố kèm theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016; Các thủ tục A.A2.II.3, A.A2.II.4, B.B2.1, B.B2.2 được công bố kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018; Các thủ tục E.1, E.2, E.3 được công bố kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 08/5/2019.

HƯỚNG DẪN
red-check 14/5/2009 Điều kiện thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội English attachment
(Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXHstatus2 )
THAM KHẢO
blue-check 17/8/2023 Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội thời kỳ 2021-2030
(Quyết định số 966/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

XEM THÊM
blue-check 1/7/2021 Thay mới một số thủ tục về bảo trợ xã hội
(Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

blue-check 12/5/2020 Thủ tục lập danh sách tham gia BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội
(Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục lập danh sách tham gia BHYT đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và học sinh, sinh viên trường nghề. Read more

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 3/5/2013 Trọn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội
(Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

blue-check 28/2/2019 [Hợp nhất] - Quy định về bảo trợ xã hội
(Văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 103/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 12/9/2017 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 08/10/2018 vào Nghị định số 136/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

blue-check 2/6/2017 [Hợp nhất] - Hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
(Văn bản hợp nhất số 2162/VBHN-BLĐTBXH)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 12/5/2016 vào Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Read more

blue-check 4/11/2015 Về việc trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện
(Công văn số 4517/LĐTBXH-BTXH)

Văn bản yêu cầu Sở Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với Bưu điện cấp tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 24/10/2014

blue-check 31/12/2015 Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội
(Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH)

Quyết định này công bố và hướng dẫn về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 23/11/2015 Quy trình mới về cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội
(Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015.

blue-check 3/6/2015 Công bố một số thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội
(Quyết định số 740/QĐ-LĐTBXH)

Quyết định này công bố và hướng dẫn một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 8/2/2017 Về việc hoàn thuế cho dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn
(Công văn số 1076/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT cho dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo.

blue-check 26/12/2014 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội
(Công văn số 4989/LĐTBXH-BTXH)

Văn bản yêu cầu Sở Lao động TBXH và Sở Tài chính các địa phương điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CPstatus1 và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1

blue-check 8/8/2014 Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội
(Công văn số 2881/LĐTBXH-BTXH)

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị: Xem thêm

- Tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Các cơ sở ngoài công lập chăm sóc từ 10 đối tượng trở lên phải thực hiện thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định

blue-check 12/6/2002 Hướng dẫn điều kiện hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội English attachment
(Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/7/2016 Điều chỉnh mức trợ cấp dành cho đối tượng bảo trợ xã hội
(Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 )

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

stop-check 1/4/2015 Quy trình cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội tại TP.HCM
(Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.

stop-check 1/1/2015 Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội English attachment
(Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 )

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thủ tục chuyển mức và hệ số đối với đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội; chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; mẫu hồ sơ, kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; nội dung và mức chi cho công tác quản lý đối tượng; thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội và trách nhiệm của các cơ quan. Read more

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTCstatus1 ngày 18/8/2010; Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 19/5/2011; Điều 4, 6, 7 và các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 12/11/2012; Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/6/2004.

stop-check 10/11/2014 Mức chuẩn trợ cấp xã hội dành cho đối tượng được bảo trợ xã hội
(Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND)

Mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng (hệ số 1) được xác định là 350.000 đồng/người/tháng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Read more

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

stop-check 1/1/2014 Quy định về bảo trợ xã hội English attachment
(Nghị định số 136/2013/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội. Read more

Đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp theo Nghị định này bao gồm: trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em mồ côi; người khuyết tật, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi thuộc hộ nghèo; hộ nghèo; ...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Nghị định số 67/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 13/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 27/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPstatus1 , Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 14/01/2011 quy định chi tiết Luật người cao tuổi và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/3/2004 về chính sách trợ giúp gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

stop-check 15/12/2013 Mức phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và bảo vệ trẻ em
(Nghị định số 144/2013/NĐ-CPstatus1 )

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định tại Nghị định này là 50 triệu đồng Read more

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Nghị định số 91/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 17/10/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trẻ em hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

stop-check 15/11/2009 Cơ cấu tổ chức của Cơ sở bảo trợ xã hội công lập
(Thông tư Liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNVstatus1 )

Nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội công lập là tiếp nhận, quản lý các đối tượng quy định tại điều 5 Nghị định 68/2008/NĐ-CPstatus1 như: trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng,...; tổ chức học văn hóa, học nghề; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí; Nuôi dưỡng;...Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2009

stop-check 24/6/2008 Quy định điều kiện thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội English attachment
(Nghị định số 68/2008/NĐ-CPstatus1 )

Việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng từ thiện từ 10 người trở lên bắt buộc phải thành lập và hoạt động có tổ chức theo quy định tại Nghị định này . Đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, ban gồm: các đối tượng quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CPstatus1 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp như: trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động... Nghị định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo và thay thế Nghị định số 25/2001/NĐ-CPstatus1 ngày 31/05/2001

stop-check 28/5/2007 Chính sách bảo trợ xã hội dành cho người già, người tàn tật English attachment
(Nghị định số 67/2007/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định chính sách và chế độ trợ giúp cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn, gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội. Các chế độ trợ cấp, trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục tiêu. Việc trợ cấp, trợ giúp được thực hiện chủ yếu tại gia đình và cộng đồng nơi đối tượng bảo trợ xã hội sinh sống. Mức trợ cấp, trợ giúp được thay đổi tuỳ thuộc vào mức sống tối thiểu của dân cư

stop-check 15/6/2001 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội English attachment
(Nghị định số 25/2001/NĐ-CPstatus1 )