LuatVietnam

blue-check Bên thuê hay bên cho thuê giữ quyền khấu hao tài sản cố định?

Công văn số 34133/CTHN-TTHT ngày 18/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê (2 trang)
Posted: 22/5/2023 7:34:33 AM | Latest updated: 24/5/2023 11:49:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5705
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 5 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 , đối với tài sản cố định (TSCĐ) đi thuê, doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Đối với doanh nghiệp cho thuê (chủ sở hữu tài sản), phải theo dõi, quản lý, trích khấu hao TSCĐ cho thuê theo quy định.

Cần lưu ý, chi phí khấu hao TSCĐ nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì không được trừ khi tính thuế TNDN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5705

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Bên thuê hay bên cho thuê giữ quyền khấu hao tài sản cố định?
blue-check Điều chuyển máy móc cho chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Quy chế tính hao mòn và trích khấu hao TSCĐ trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước từ 2023
blue-check Chế độ trích khấu hao công trình cấp nước sạch từ năm 2023
blue-check Về điều kiện hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định
blue-check Điều chuyển tài sản cho chi nhánh phụ thuộc không cần lập hóa đơn
blue-check Trả trước tiền thuê TSCĐ, phải chia đều khi hạch toán hằng năm
blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Không tính chi phí lãi vay vào giá trị TSCĐ nếu có thu nhập từ lãi tiền gửi
blue-check Không được hạch toán chi phí khấu hao căn hộ nếu chưa có sổ hồng
blue-check Bàn giao nhà đất vừa mua cho chi nhánh kinh doanh phải xuất hóa đơn
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao