LuatVietnam

Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?

Cập nhật 11/11/2022 | Đăng tải: LVN.5583

hoi Lê Thanh Hải (Sơn La)
Công ty tôi đang quản lý một dự án có tổng mức đầu tư 267 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách, thực hiện 2 giai đoạn (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).
Hiện nay, tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công) có phát sinh một khoản mục chi phí tư vấn là tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc. Việc phát sinh chi phí này không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án.
Công ty đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung. Theo đó, sẽ bổ sung gói thầu này để thực hiện do giai đoạn trước không có, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần phải điều chỉnh dự án trước khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Việc bổ sung chi phí này có dẫn đến phải điều chỉnh dự án hay không?

luat Bộ Xây dựng:

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án như ông Hải nêu ở trên được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cần báo cáo người quyết định đầu tư về thay đổi nêu trên để được chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được lập dự toán trước cho một phần dự án?
otvet Không cần xin duyệt lại tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
otvet Dự án có hai chủ đầu tư, phân chia chi phí quản lý thế nào?
otvet Có phải điều chỉnh dự án khi bổ sung chi phí tư vấn?
otvet Dự án đầu tư công có phải hoàn tất thủ tục giao đất trước khi thi công?
otvet Đơn vị sự nghiệp công lập hạch toán khoản thu chi từ quản lý dự án theo quy định nào?
otvet Chi phí kiểm toán dự án được xác định riêng và không phụ thuộc vào chi phí dự phòng
otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Quyết toán dự án đầu tư công, có bắt buộc tất cả các mục chi phí đều nhỏ hơn dự toán?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?