LuatVietnam
sotay
Sổ tay #334 | Các chuẩn mực kế toán

Theo Điều 7 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, "chuẩn mực kế toán" là những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.

Hiện đã có 26 Chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành tại các 5 Quyết định: số 149/2001/QĐ-BTC, 165/2002/QĐ-BTC, 234/2003/QĐ-BTC, 12/2005/QĐ-BTC, 100/2005/QĐ-BTC. Các chuẩn mực này được đánh số từ 01 đến 30 và không có các số 09, 12, 13, 20.

Một số chuẩn mực được Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC .

Chuẩn mực số 01

Chuẩn mực chung

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:

 1. Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất;

 2. Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;

 3. Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

 4. Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 02

Hàng tồn kho

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm:

 • Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí;
 • Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
(Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001)
Chuẩn mực số 03

Tài sản cố định hữu hình

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

(Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001)
Chuẩn mực số 04

Tài sản cố định vô hình

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

(Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001)
Chuẩn mực số 05

Bất động sản đầu tư

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư, gồm: Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng, thanh lý bất động sản đầu tư và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 06

Thuê tài sản

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài.

Các giao dịch bằng ngoại tệ và các báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài phải được chuyển sang đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp, bao gồm: Ghi nhận ban đầu và báo cáo tại ngày lập Bảng cân đối kế toán; Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái; Chuyển đổi báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 11

Hợp nhất kinh doanh

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán việc hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Bên mua ghi nhận tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, các khoản nợ tiềm tàng theo giá trị hợp lý tại ngày mua và ghi nhận lợi thế thương mạ

(Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005)
Chuẩn mực số 14

Doanh thu và thu nhập khác

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau:

 1. Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hóa mua vào;

 2. Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán;

 3. Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia

(Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001)
Chuẩn mực số 15

Hợp đồng xây dựng

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng, gồm: Nội dung doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 16

Chi phí đi vay

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là kế toán những nghiệp vụ do ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành và trong tương lai của:

 1. Việc thu hồi hoặc thanh toán trong tương lai giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp;

 2. Các giao dịch và sự kiện khác trong năm hiện tại đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, gồm: Nguyên tắc ghi nhận; xác định giá trị; các khoản bồi hoàn; thay đổi các khoản dự phòng; sử dụng các khoản dự phòng; áp dụng nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị các khoản dự phòng làm cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính

(Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005)
Chuẩn mực số 19

Hợp đồng bảo hiểm

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, gồm:

 1. Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm;

 2. Trình bày và giải thích số liệu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm

(Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005)
Chuẩn mực số 21

Trình bày báo cáo tài chính

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các yêu cầu và nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu và nội dung chủ yếu của các báo cáo tài chính

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn việc trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính, các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh báo cáo tài chính khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; giải trình về ngày phát hành báo cáo tài chính và các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002)
Chuẩn mực số 25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 26

Thông tin về các bên liên quan

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp trình bày thông tin trong báo cáo tài chính về các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp báo cáo với các bên liên quan

(Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực số 27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập kịp thời và đáng tin cậy sẽ cho phép các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra các nguồn thu, các luồng tiền, về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 28

Báo cáo bộ phận

Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính:

 1. Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp;

 2. Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp; và

 3. Đưa ra những đánh giá hợp lý về doanh nghiệp

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính một cách nhất quán.

Chuẩn mực này cũng nhằm mục đích nâng cao tính phù hợp, độ tin cậy của các báo cáo tài chính của doanh nghiệp và khả năng so sánh các báo cáo tài chính của doanh nghiệp giữa các kỳ và với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác

(Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005)
Chuẩn mực số 30

Lãi trên cổ phiếu

Mục đích của Chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu nhằm so sánh hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp cổ phần trong cùng một kỳ báo cáo và hiệu quả hoạt động của cùng một doanh nghiệp qua các kỳ báo cáo

(Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005)

Sổ tay

Các Biểu Thuế nhập khẩu
Hỗ trợ lãi suất
Lương tối thiểu 2022
Chẩn đoán và điều trị
Thuế GTGT đối với hàng mua bán ở nước ngoài
Ân hạn thuế
Bảo hộ lao động
Lách luật
Tỷ lệ đóng BHXH 2022
Bệnh chữa trị dài ngày
Xuất khẩu sang Trung Quốc
Tiêu chuẩn PCCC nước ngoài
Thử việc
Giảm tiền thuê đất
Giảm 2% thuế GTGT 2022
Các gói hỗ trợ doanh nghiệp
Công việc nặng nhọc
Danh mục các chuẩn mực kế toán
Thay đổi cách khai thuế từ 2021
Hợp đồng lao động 2021
Phế liệu
Xây nhà xưởng có tường bao
Thời hiệu
Cam kết thu nhập thấp
Hoãn đóng BHXH do COVID
Hậu COVID, NNN đã có thể quay lại Việt Nam
Bồi thường theo luật
Nghỉ việc do nCoV có được hưởng lương?
Quyết toán thuế TNCN
Thời hạn lưu trữ
Những thay đổi của Luật BHXH 2014
Bảng giá đất 2020
Những khoản cộng thêm chịu thuế TNCN
Voucher
Tăng theo lương tối thiểu vùng
Những thay đổi cần biết
Mất việc
Quyền thương mại của FDI
Khai thuế điện tử
Lao động cao tuổi
Vay nặng lãi
Tranh chấp vốn
Giấy phép lao động
Chuyển lợi nhuận
Khám sức khỏe
Thôi việc
Hợp tác kinh doanh
Công đoàn phí
Hàng hóa nhóm 2
Chuyển lỗ
Người phụ thuộc
ĐKKD dịch vụ kế toán
Miễn khấu trừ thuế TNCN
Điều kiện hạch toán
Xử phạt BHXH
Dấu hiệu rửa tiền
Tai nạn lao động
Hoàn thuế GTGT
Tiếng Việt
Vay tiền cá nhân
Làm tròn số
Phép năm
Thời hạn báo trước
Những câu hỏi về Thuế
Các loại lãi suất
Lương tăng ca
Những điểm mới về thuế TTĐB
Lệ phí trước bạ 2019
Công đoàn doanh nghiệp
Công tác phí
ĐKDN 2019
Hạn chế tiền mặt
Ủy quyền quyết toán thuế
Phạt hành chính
Cho thuê lao động
Hóa đơn thương mại
NNN và BHXH tại Việt Nam
Tiền ăn giữa ca
Những hiệp định thuế
Hóa đơn cho khuyến mại
Mất hóa đơn
Đăng ký khuyến mại
Kế toán trưởng
C/O - Chứng nhận xuất xứ
Khuyến mại 2018
Các chế độ kế toán
Những ngày nghỉ 2019
Cách ghi hóa đơn
Bắt lỗi hóa đơn
Từ 2019
Thuê chuyên gia
Nhận diện phúc lợi
Những mốc thời điểm
Những mức trần
Lương tháng 13
Tổng quan về hóa đơn điện tử
Lao động nữ
Chính sách thuế TNCN
Chính sách thuế TNDN
Chính sách thuế GTGT
Thang bảng lương
Trợ cấp và kỷ luật lao động
Thuế TNCN đối với người nước ngoài
Thuế cước
Hóa đơn tổng
Hoa hồng môi giới
Công thức tính thuế nhà thầu
Tỷ giá tính đóng BHXH
XNK 2018
Điều chỉnh hóa đơn
Ký hóa đơn
BHXH một lần
Xử phạt lao động
Thu nhập toàn cầu
Mua bán 3 bên
Điều chuyển tài sản
Hàng bán bị trả lại
Lương BHXH
Lương ngoại tệ
Gross up lương Net
Ấn định thuế
Phá sản
Phạt vi phạm
Thuế vãng lai
Dấu trên hóa đơn
Có gì mới trong tháng 5
Trích lập dự phòng
Tạm nhập - tái xuất
Bệnh hiểm nghèo
NNN và thuế tại Việt Nam
Hóa đơn điện tử
Thu hộ & Chi hộ
Các loại quyết toán
Giao dịch liên kết
Báo cáo FDI
Mức khống chế
Nợ khó đòi
Đầu tư mở rộng
Kiểm toán bắt buộc
Thẻ tín dụng cá nhân
Từ 2018
Tặng quà
Cổ tức và Lợi tức
Phí 2018 dành cho NNN
Thuế đại lý tàu biển
Khuyến cáo về mã HS
Thuế quà tặng
Chấm dứt đầu tư
Luật thuế GTGT
Thuế đầu tư vốn
Con dấu
Trợ cấp tai nạn
Trợ cấp thất nghiệp
Phí môn bài
Các Biểu thuế 2017
Hạch toán phúc lợi
Khấu hao TSCĐ
Thực phẩm chức năng
Các chế độ BHXH
Kê khai giá
Mới thành lập
Bảng mã loại hình
Kiểm định
Khai tử Mẫu 06/GTGT
Hợp đồng lao động
Thuế các loại
Suất lao động
Xóa nợ thuế
Thương-mại điện tử
Chiết khấu thanh toán
Hộ khẩu
Các khoản giảm trừ
Hậu 1/7/2016
Nhà trên giấy
Tuyển dụng
Mua bán với nội địa
Vay không lãi suất
Hình sự pháp nhân
Công chức và những cấm kỵ
Góp vốn bằng tài sản
Kỷ luật lao động
Rút vốn
Địa điểm kinh doanh
Chiết khấu thương mại
Đình công bất hợp pháp
Vay nước ngoài
Dời trụ sở
Đóng dấu
Chi phí lãi vay
Cấm nhập khẩu (hết hiệu lực)
Những cấm đoán trong kiểm toán
Tiền hỗ trợ
Góp vốn & Tăng vốn
Chi nhánh
Thuế AKFTA (ASEAN - Korea Free Trade Area)
Thuế đối với phí bản quyền, nhượng quyền