LuatVietnam

blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030

Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 (10 trang)
Posted: 16/3/2023 2:15:31 PM | Latest updated: 22/3/2023 1:53:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5672
LuatVietnam

Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT về giảm phát thải khí Metan đến năm 2030, bao gồm: hoàn thiện chính sách pháp luật; tối ưu hóa hệ thống thu gom, xử lý chất thải; áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải; thúc đẩy sản xuất xanh, tiêu dùng xanh; thử nghiệm mô hình mới về giảm phát thải khí Metan;...

Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí Metan vào năm 2030 so với mức phát thải của năm 2020.

Danh mục các giải pháp được ưu tiên triển khai đến năm 2030 nhằm giảm phát thải khí Metan được nêu chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5672

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

light-check Khung phí BVMT đối với khai thác khoáng sản kể từ 15/7/2023
light-check Sửa đổi điều kiện và định mức hỗ trợ từ NSNN cho dự án, đề án bảo vệ môi trường
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên English attachment
blue-check Thủ tục khai thác thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường (áp dụng từ 12/5/2023)
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường