LuatVietnam

blue-check Các hình thức chuyển đổi số trong y tế

Công văn số 5295/BYT-K2ĐT ngày 22/8/2023 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế (3 trang)
Posted: 23/8/2023 7:48:03 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:14:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các Sở Y tế, Y tế Bộ, Ngành... phải dành tối thiểu 1% các nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để chi cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/2/2009 và tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm.

Đối với các bệnh viện, phòng khám, Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư 46/2018/TT-BYT; triển khai y tế từ xa theo quy định tại Thông tư 49/2017/TT-BYT; triển khai đơn thuốc điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYTstatus2 , Thông tư 04/2022/TT-BYT; triển khai đặt lịch khám trực tuyến; đẩy mạnh hình thức đăng ký khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu