LuatVietnam

blue-check Các hình thức tài trợ cho giáo dục được chấp nhận hạch toán

Công văn số 23833/CTHN-TTHT ngày 17/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ cho giáo dục (5 trang)
Posted: 19/4/2023 10:59:59 AM | Latest updated: 26/4/2023 3:53:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5687
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với khoản tài trợ cho giáo dục nếu đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm 2.23 và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo tiết b điểm 2.23 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

Cụ thể, các khoản tài trợ cho giáo dục được chấp nhận gồm:

+ Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;

+ Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;

+ Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường;

+ Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học;

+ Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;

+ Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục.

Đối với doanh nghiệp là đối tượng áp dụng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP và có phát sinh giao dịch liên kết thì việc xác định chi phí để tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5687

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Lãi vay ngân hàng không được chấp nhận trong trường hợp nào?
blue-check Các hình thức tài trợ cho giáo dục được chấp nhận hạch toán
blue-check Chi hỗ trợ cho điểm bán lẻ của nhà phân phối có được chấp nhận hạch toán? English attachment
blue-check Giá trị hàng bị lỗi mang tiêu hủy không được hạch toán chi phí
blue-check Khoản chi hộ cho nhân viên có được chấp nhận?
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí
blue-check Chi tài trợ cho Nhà nước lập quy hoạch đô thị có được hạch toán?
blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền lương ngày phép