LuatVietnam

blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Công văn số 60516/CTHN-TTHT ngày 8/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm (2 trang)
Posted: 13/12/2022 8:32:34 AM | Latest updated: 29/12/2022 4:05:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5602
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi (sản xuất phần mềm) thì ngoài thu nhập từ sản xuất phần mềm, các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm phần mềm, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực sản xuất phần mềm, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được ưu đãi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5602

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Các ưu đãi thuế TNDN dành cho dự án sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán