LuatVietnam

Các lưu ý khi nhà thầu muốn đề xuất sửa đổi hợp đồng

Cập nhật 2/8/2023 | Đăng tải: LVN.5755

hoi Phạm Trần Bảo Khánh (TPHCM)
Nhà thầu tư vấn khi tham gia đấu thầu qua mạng có thể sử dụng Mẫu số 05 thuộc biểu mẫu mời thầu và dự thầu để đưa ra các đề xuất sửa đổi liên quan tới Phần 3 [Điều kiện Hợp đồng và Biểu mẫu Hợp đồng] hay không?
Tôi cũng muốn biết, nếu các đề xuất sửa đổi thuộc Phần 3 [Điều kiện Hợp đồng và Biểu mẫu Hợp đồng] của Mẫu số 4A Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT không được đưa vào Mẫu số 05 thuộc biểu mẫu mời thầu và dự thầu thì các đề xuất sửa đổi trên sẽ được đưa vào biểu mẫu nào?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều kiện chung của hợp đồng bao gồm điều khoản chung, áp dụng thống nhất đối với tất cả gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Điều kiện cụ thể của hợp đồng bao gồm dữ liệu hợp đồng và điều kiện cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không thay thế được điều kiện chung của hợp đồng.

Liên quan đến điều khoản tham chiếu, theo hướng dẫn tại Chương V Mẫu E- HSMT dịch vụ tư vấn nêu trên, điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu dự án, gói thầu, phạm vi công việc, yêu cầu về báo cáo và thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm của bên mời thầu.

Theo đó, những nội dung góp ý để hoàn thiện điều khoản tham chiếu phải căn cứ nội dung của điều khoản tham chiếu đã quy định trong E-HSMT trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Bên cạnh đó, điều khoản tham chiếu là một phần của hồ sơ mời thầu và thuộc hồ sơ hợp đồng. Trường hợp góp ý đối với điều khoản tham chiếu được chấp thuận thì nội dung góp ý sẽ đưa vào điều kiện cụ thể của hợp đồng (Mục 2.2 (i) Các tài liệu khác thuộc thành phần của hợp đồng). 

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo hợp đồng, việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm