LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về tham khảo giá khi đấu thầu mua thuốc

Công văn số 8550/QLD-GT ngày 4/8/2023 của Cục Quản lý Dược về lưu ý khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc (1 trang)
Posted: 7/8/2023 10:11:23 AM | Latest updated: 7/8/2023 9:44:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Theo lưu ý của Cục Quản lý Dược, đối với các mặt hàng thuốc có văn bản kiến nghị của Cục về hồ sơ kê khai, kê khai lại hoặc mức giá kê khai, kê khai lại (tra tại cột "VĂN BẢN KIẾN NGHỊ" trên Cổng http://dichvucong.dav.gov.vn) thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản kiến nghị, cơ sở kê khai giá thuốc phải có văn bản phản hồi kèm theo các tài liệu liên quan để thuyết minh tính hợp lý của mức giá kê khai hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại về mức hợp lý. Sau thời hạn trên, nếu cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không còn giá trị.

Đối với các bệnh viện khi xem xét thông tin về giá kê khai, kê khai lại đối với các mặt hàng thuốc có văn bản kiến nghị của Cục Quản lý Dược cần tham khảo giá kê khai, kê khai lại của các mặt hàng tương tự đã công bố và tham khảo nội dung kiến nghị tại văn bản của Cục Quản lý Dược về mức giá kê khai, kê khai lại của các mặt hàng này trong quá trình tổ chức đấu thầu để lựa chọn được mặt hàng thuốc trúng thầu có giá phù hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu