LuatVietnam

blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment

Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (12 trang)
Posted: 25/5/2022 7:20:42 AM | Latest updated: 25/6/2022 2:06:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại về phương thức hỗ trợ lãi suất; cách tính phân bổ hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng và chế độ hạch toán kế toán... khoản hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP .

Theo đó, phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP sẽ do các ngân hàng tự quyết định chọn một trong hai phương thức sau:

(i) Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất;

(ii) Thu đầy đủ lãi tiền vay trong kỳ sau đó sẽ hoàn trả khách hàng số tiền lãi được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất tại từng ngân hàng được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 và Phụ lục 01 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1032/QĐ-NHNNThủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT03-20052022NHNN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vay vốn