LuatVietnam

blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội

Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội (100 trang)
Posted: 1/8/2022 7:48:50 AM | Latest updated: 10/8/2022 1:08:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5514
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt các quy trình mới áp dụng từ ngày 25/7/2022 về cấp giấy phép môi trường và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung cụ thể xem các phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ Các quy trình nội bộ ký hiệu: QT-01, QT-06 mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 6136/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; QT-43, QT-44, QT-45, QT-46, QT-47, QT-48, QT-49, QT-50 phần A, QT-H-02, QT-H-03 phần B, QT-X-01 phần C Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-UBNDstatus2 ngày 06/4/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5514

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022 English attachment
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng English attachment
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment