LuatVietnam

blue-check Các thủ tục cần biết liên quan đến phế liệu, phế phẩm SXXK

Công văn số 1068/HQTPHCM-GSQL ngày 26/4/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (4 trang)
Posted: 4/5/2023 11:21:52 AM | Latest updated: 9/5/2023 9:42:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5693
LuatVietnam

Liên quan đến việc xác định phế liệu, phế phẩm của hoạt động SXXK, đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Công văn số 1654/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2019 và Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

Việc kê khai báo cáo quyết toán đối với phế liệu, phế phẩm cũng được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 và hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa đối với phế liệu, phế phẩm thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) .

Riêng việc kiểm tra ATTP đối với phế liệu, phế phẩm chuyển tiêu thụ nội địa được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp phế liệu, phế phẩm SXXK được đưa đi tiêu hủy thì thực hiện thủ tục theo quy định tại điểm d.1 khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5693

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Bán lại nguyên liệu NSXXK phải làm tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Các thủ tục cần biết liên quan đến phế liệu, phế phẩm SXXK
blue-check Từ 1/4/2023, doanh nghiệp tại TP. HCM phải đăng ký thông tin kho bãi trước khi đưa hàng về bảo quản
blue-check Kiểm tra sau hoàn thuế bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của doanh nghiệp
blue-check Hàng tạm nhập/tạm xuất nếu có thay đổi mã HS phải mở tờ khai giấy khi tái xuất/tái nhập
blue-check Hàng bị dừng thông quan để lấy mẫu phân tích không được mang về kho chờ kết quả
blue-check Được phép khai bổ sung thông tin Danh mục miễn thuế
blue-check Về thủ tục xuất bán nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài
blue-check Tiêu hủy hàng tạm nhập phải khai báo theo mã loại hình A21
blue-check Bán hàng gia công xuất khẩu tại Việt Nam, khai hải quan thế nào?
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX được khai "số phiếu xuất kho" thay "số hóa đơn"
blue-check Về việc đưa hàng qua khu vực giám sát English attachment
blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Về việc nhập kết quả soi chiếu container trên Hệ thống V5
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng