LuatVietnam

blue-check Các thủ tục đăng ký hộ tịch tại TP. HCM (áp dụng từ 10/5/2023)

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (121 trang)
Posted: 22/5/2023 9:58:29 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:30:33 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 33 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch (trong đó có 01 thủ tục mới và 32 thủ tục được sửa đổi) áp dụng tại TP. HCM, bao gồm: xác nhận thông tin hộ tịch; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha - mẹ - con... có yếu tố nước ngoài; cải chính hộ tịch; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha - mẹ - con... giữa các công dân trong nước; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8, A2.9, A2.10, A2.11, A2.12, A2.13, A2.14, A2.15, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1 được ban hành kèm theo Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 10/9/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 10-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu