LuatVietnam

blue-check Các thủ tục về đất đai áp dụng từ 8/8/2023 tại Hà Nội

Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội (47 trang)
Posted: 11/8/2023 9:14:32 AM | Latest updated: 12/8/2023 4:59:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai... trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

- 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh; áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, Việt kiều, doanh nghiệp FDI thực hiện dự án đầu tư, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, Việt kiều được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Chi tiết tại Phần A - Phụ lục đính kèm.

- 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; áp dụng đối với cá nhân. Chi tiết tại Phần B - Phụ lục đính kèm.

- 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Chi tiết tại Phần C - Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 (trừ thủ tục số thứ tự 3 mục I phần A).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 8-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu