LuatVietnam

blue-check Cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử (dành cho cá nhân)

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử (11 trang)
Posted: 15/8/2023 8:19:25 AM | Latest updated: 16/8/2023 8:15:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử dành cho cá nhân theo một trong ba cách: (1) Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; (2) Đăng ký qua Hệ thống https://canhan.gdt.gov.vn; (3) Đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trong đó, lưu ý, nếu cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTCstatus1 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTCstatus1 ).

Sau khi có tài khoản giao dịch thuế điện tử, cá nhân được sử dụng tài khoản này để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử được cung cấp trên hệ thống ETAX.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu