LuatVietnam

blue-check Cách điều chỉnh hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%

Công văn số 2897/TCT-CS ngày 12/7/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử (1 trang)
Posted: 17/8/2023 1:59:16 PM | Latest updated: 22/8/2023 10:03:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5767
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra được hưởng thuế suất GTGT 8% nhưng doanh nghiệp lập hóa đơn với thuế suất 10% thì phải thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp phải lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Doanh nghiệp có thể lập chung 01 hóa đơn để điều chỉnh hoặc thay thế cho nhiều hóa đơn có sai sót của cùng người mua hàng. Tuy nhiên, tại nội dung "tên hàng hóa, dịch vụ" cần liệt kê cụ thể ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm của tất cả các hóa đơn bị điều chỉnh hoặc thay thế (thể hiện bằng dòng chữ "điều chỉnh hoặc thay thế cho các hóa đơn: ký hiệu mẫu số..., ký hiệu hóa đơn..., số hóa đơn..., ngày... tháng... năm).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5767

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu