LuatVietnam

blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải

Công văn số 2846/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu (2 trang)
Posted: 14/7/2022 9:04:02 AM | Latest updated: 22/7/2022 8:30:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5498
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn việc khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải.

Theo đó, trường hợp lô hàng đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu có chuyển đến cửa khẩu khác và thay đổi phương tiện vận tải thì chủ hàng căn cứ thông tin trong hợp đồng mua bán, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (ví dụ booking) để khai tờ khai xuất khẩu theo Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trong đó, lưu ý một số chỉ tiêu như sau:

- Tiêu chí "Địa điểm xếp hàng": là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời lãnh thổ Việt Nam.

- Tiêu chí "Phương tiện vận chuyển dự kiến": tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Tiêu chí "Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế": là địa điểm mã hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu hãng tàu thông báo thay đổi phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì chủ hàng không phải khai bổ sung, chỉ cần hãng tàu gửi thông báo cho cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, nếu hãng tàu thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất thì chủ hàng phải khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5498

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Dự thảo hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm có liên quan đến giấy phép, kiểm tra chuyên ngành
blue-check Hàng gia công của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM sẽ mở tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư
blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế