LuatVietnam

Cách lập Thông báo tiếp nhận thông tin thương nhân bán hàng trên sàn TMĐT

Cập nhật 19/11/2022 | Đăng tải: LVN.5586

hoi Không nêu tên
Thành phần dữ liệu Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai “Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT”?

luat Tổng cục Thuế:

Thành phần dữ liệu Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai “Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT” được quy định như sau:

Hệ thống nhận tờ khai “Biểu tổng hợp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT” từ NNT và gửi Thông báo tiếp nhận/không tiếp nhận cho NNT.

a. Thông báo tiếp nhận :

Định dạng thông điệp được mô tả ở bảng dưới đây:

 

Tên chỉ tiêu

Tên thẻ

Độ dài tối đa

Kiểu
dữ liệu

Ràng buộc

Mã cơ quan thuế quản lý

maCQT

20

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên cơ quan thuế quản lý

tenCQT

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã dịch vụ mặc định ETAX

maDVu

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên dịch vụ Mặc định ETAX 1.0

tenDVu

10

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Phiên bản dịch vụ

pbanDVu

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã người nhận

maNNhan

14

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên người nhận

maNNhan

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Địa chỉ người nhận

diaChiNNhan

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Thông tin đại lý thuế

DaiLyThue

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã thông báo

maTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên thông báo

tenTBao

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Phiên bản thông báo

pbanTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Số thông báo

soTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Ngày thông báo

ngayTBao

200

Ngày

Bắt buộc

Trạng thái

trangThai

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Ngày hồ sơ

ngayHoSo

200

Ngày

Bắt buộc

Tên tờ khai

tokhai-phuluc

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Loại tờ khai

loaiToKhai

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Kỳ tính thuế

kyTinhThue

15

Ngày

Bắt buộc

Số lần nộp

lanNop

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã giao dịch

maGiaoDichDTu

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Lý do

LyDo

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

 

b. Thông báo không tiếp nhận:

Định dạng thông điệp được mô tả ở bảng dưới đây:

 

Tên chỉ tiêu

Tên thẻ

Độ dài tối đa

Kiểu
dữ liệu

Ràng buộc

Mã cơ quan thuế quản lý

maCQT

20

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên cơ quan thuế quản lý

tenCQT

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã dịch vụ mặc định ETAX

maDVu

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên dịch vụ Mặc định ETAX

tenDVu

10

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Phiên bản dịch vụ

pbanDVu

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã người nhận

maNNhan

14

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên người nhận

maNNhan

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Địa chỉ người nhận

diaChiNNhan

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã thông báo

maTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên thông báo

tenTBao

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Phiên bản thông báo

pbanTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Số thông báo

soTBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Ngày thông báo

ngayTBao

200

Ngày

Bắt buộc

Mẫu loại thông báo

mauLoaiThongBao

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên loại thông báo

tenLoaiThongBao

200

Ngày

Bắt buộc

Ngày giao dịch

ngayGDich

15

ngày

Bắt buộc

Mã giao dịch

maGDich

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Nội dung giao dịch

ndungGDich

15

ngày

Bắt buộc

Mã kết quả giao dịch

maKQuaGDich

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mô tả lỗi giao dịch

mtaLoiGDich

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã số thuế giao dịch

tinCTietGDich

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên người nộp thuế

tenNNT

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã hồ sơ

maHSo

10

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên hồ sơ

tenHSo

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã loại hồ sơ

maLoaiHSo

10

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên loại hồ sơ

tenLoaiHSo

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Kỳ kê khai

kyKKhaiHThi

15

ngày

Bắt buộc

Lần nộp

lanNop

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Ngày người nộp thuế nộp tờ khai

ngayNNTNopTKhai

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Tên cơ quan thuế

tenCQTNoiNop

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mã kết quả giao dịch

makquaCTietGDich

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

mã lỗi giao dịch

maLoiCTietGDich

5

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

Mô tả lỗi giao dịch

mtaLoiCTietGDich

200

Chuỗi ký tự

Bắt buộc

 

(Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/2022 của Tổng cục Thuế v/v tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP)

Xem thêm

Thương mại điện tử

otvet Cách lập Thông báo tiếp nhận thông tin thương nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Yêu cầu về chữ ký số của thương nhân kinh doanh sàn TMĐT
otvet Chủ sàn TMĐT được cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan thuế
otvet Hồ sơ cần nộp khi khai thuế thay cho cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT
otvet Bán hàng trên sàn TMĐT có thể khai thuế theo tháng hoặc quý
otvet Thế nào là hoạt động thương mại điện tử?
otvet Các thông tin chủ sàn TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế
otvet Những điều cần tuân thủ khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử
otvet Các yêu cầu khi kinh doanh sàn thương mại điện tử
otvet Các hình thức kinh doanh được thực hiện trên website thương mại điện tử
otvet Bán hàng trên Tiktok, xuất hóa đơn và khai thuế ra sao?
otvet Ngân hàng phải khai nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài từ thời điểm nào?
otvet Ai bị quản lý thuế trong kinh doanh sàn thương mại điện tử?
otvet Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử được giải quyết trong bao lâu?
otvet Lập website bán hàng online phải thông báo với Bộ Công thương
otvet Bán hàng online có cần đăng ký kinh doanh?
otvet Lập website tiếp thị liên kết phải đăng ký với Bộ Công thương
otvet Website không nhằm xúc tiến việc mua bán được miễn đăng ký thương mại điện tử
otvet Thủ tục thông báo website bán hàng với Bộ Công thương
otvet Lập website bán hàng phải thông báo với Bộ Công thương