LuatVietnam

Cách nào tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thai sản?

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5470

hoi Lê Thị Hoa
Tôi tên Lê Thị Hoa, sinh ngày 19.10.1992, CMND số 371872***, số BHXH ‭7914278***. Tôi tham gia BHXH từ năm 2015 đến tháng 1.2021 thì nghỉ, từ tháng 2.2021 đến tháng 6.2021 tôi không tham gia BHXH. Bắt đầu từ tháng 7.2021 tôi tiếp tục đóng BHXH đến nay.
Tôi sinh con ngày 23.10.2021. Sau đó, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ gồm sổ bảo hiểm, giấy chứng sinh, giấy khai sinh cho người sử dụng lao động để hưởng chế độ thai sản nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền chế độ thai sản.
Cho tôi hỏi người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho tôi chưa? Trường hợp đã nộp thì hồ sơ của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và được duyệt hay chưa, cơ quan bảo hiểm đã chi trả cho người lao động chưa?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 102, Luật BHXH 2014 quy định về việc giải quyết chế độ thai sản như sau:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 100, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Đề nghị bạn liên hệ với đơn vị nơi bạn đang làm việc hoặc cơ quan BHXH nơi thụ lý hồ sơ để được kiểm tra kết quả xét duyệt hồ sơ theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm