LuatVietnam

Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Cập nhật 27/10/2022 | Đăng tải: LVN.5569

hoi Phạm Minh Quang (TPHCM)
Tôi đang tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD. Đối với khu vực dưới 500 ha thì chi phí lập quy chế được tính như thế nào?
Theo Mục 5 Phụ lục I của Thông tư số 08/2021/TT-BXD, trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nhỏ nhất tại Bảng 1 nói trên.
Vậy đối với đô thị 200 ha thì chi phí là 200 ha x định mức hay 500 ha x định mức (chi phí khu vực nhỏ nhất) như tại Mục 5?

luat Bộ Xây dựng:

Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được hướng dẫn tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 2/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức quy chế quản lý kiến trúc.

Phụ lục I Thông tư quy định định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cho khu vực có diện tích < 500 ha. Do đó, đối với trường hợp được nêu tại câu hỏi, chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BXD:

Trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô diện tích được quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD thì chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo quy định tại Điểm 5 Phụ lục I Thông tư số 08/2021/TT-BXD.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quy hoạch

otvet Các chuyên ngành đào tạo được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng
otvet Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị
otvet Dự án khu tái định cư có phải lập quy hoạch chi tiết 1/500?
otvet Quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp do UBND cấp huyện phê duyệt
otvet Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp do cơ quan nào phê duyệt?