LuatVietnam

blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất

Công văn số 25019/CTHN-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh (4 trang)
Posted: 8/6/2022 11:21:43 AM | Latest updated: 11/6/2022 8:42:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp công ty có chi nhánh là cơ sở sản xuất ở ngoài tỉnh thì phải phân bổ (nộp) thuế cho địa phương nơi có chi nhánh.

Số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có chi nhánh được xác định bằng (=) Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhân (x) Tỷ lệ chi phí của chi nhánh trên tổng chi phí của công ty.

Trong đó, cần lưu ý, "Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh" không bao gồm số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được ưu đãi thuế.

Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ thuế là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế và cũng không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế