LuatVietnam

Cách xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu

Cập nhật 27/4/2023 | Đăng tải: LVN.5689

hoi Đỗ Viết Phúc (Lai Châu)
Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản tài liệu có hiệu lực từ ngày 15/2/2023. Sau khi Thông tư có hiệu lực, các hồ sơ, tài liệu hoặc các tập lưu văn bản đi của các cơ quan, tổ chức hình thành từ ngày 15/2/2023 sẽ áp dụng bảng thời hạn bảo quản của Thông tư này.
Vậy đối với việc chỉnh lý, lập hồ sơ trong quá trình giải quyết tài liệu tồn đọng từ năm 2022 trở về trước, các cơ quan, tổ chức có được áp dụng Thông tư số 10/2022/TT-BNV để xác định và hướng dẫn xác định giá trị tài liệu lưu trữ hay không?
Ví dụ: Năm 2023 chỉnh lý tài liệu của cơ quan A từ năm 2016 đến năm 2022 thì tập lưu văn bản đi (văn bản hành chính thông thường) của cơ quan A, thời hạn bảo quản được xác định là vĩnh viễn theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV hay được xác định là 50 năm theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV và Thông tư số 13/2011/TT-BNV?
Đối với những hồ sơ, tài liệu đã chỉnh lý trước năm 2010 mà áp dụng thời hạn bảo quản tài liệu theo Công văn số 25/NV ngày 10/9/1975 của Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện mẫu, mà thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu đang xác định là lâu dài và tạm thời có được sử dụng Thông tư số 10/2022/TT-BNV để đánh giá lại giá trị của tài liệu đó không?
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 4/8/2010 quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Trong Quyết định này và Thông tư số 09/2011/TT-BNV có bãi bỏ Công văn số 25/NV ngày 10/9/1975, tuy nhiên Thông tư số 09/2011/TT-BNV và Thông tư số 10/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ chưa bãi bỏ Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN, vậy văn bản này còn được áp dụng để xác định giá trị tài liệu không?

luat Bộ Nội vụ:

Đối với hồ sơ, tài liệu được các cơ quan, tổ chức chỉnh lý trước thời điểm Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu có hiệu lực, việc xác định thời hạn bảo quản áp dụng theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với hồ sơ, tài liệu được tổ chức chỉnh lý sau khi Thông tư số 10/2022/TT-BNV có hiệu lực, việc xác định thời hạn bảo quản áp dụng theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV và các quy định của ngành, lĩnh vực về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, không phân biệt thời gian hình thành tài liệu. Các cơ quan, tổ chức không xác định lại thời hạn bảo quản tài liệu đã chỉnh lý trước khi Thông tư số 10/2022/TT-BNV có hiệu lực.

Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 4/8/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức là văn bản hành chính. Tuy nhiên, nội dung quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ.

Do đó, theo quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các cơ quan, tổ chức áp dụng thống nhất theo quy định của Thông tư số 09/2011/TT-BNV, không áp dụng theo Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN; đồng thời Thông tư số 09/2011/TT-BNV cũng đã bãi bỏ Công văn số 25/NV ngày 10/9/1975 của Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện mẫu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hồ sơ - Thủ tục

otvet Cách xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu