LuatVietnam

Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?

Cập nhật 22/11/2022 | Đăng tải: LVN.5585

hoi Mai Phú Cường (Đồng Tháp)
Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định: "Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện".
Nếu ngay từ đầu triển khai dự án người quyết định đầu tư xác định là chủ đầu tư phải thuê đơn vị quản lý dự án và chủ đầu tư đã thực hiện thuê đơn vị quản lý dự án, thì khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư có được phép đưa chi phí này vào "phần công việc đã thực hiện" tại Bảng số 1 hay không?
Khi lập E-HSMT, đơn vị tư vấn căn cứ giá dự toán gói thầu đã được phê duyệt để đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu; nhưng khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu ngoài việc gửi bảng tổng hợp giá dự thầu theo E-HSMT còn gửi kèm bảng tổng hợp giá trị bổ sung cho các công việc được phê duyệt trong gói thầu khác có được không?
Ví dụ: Trong gói thầu xây lắp có phần hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy cho công trình, trong gói thầu thiết bị thì có phần mua sắm máy bơm nước chữa cháy. Khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu ngoài việc gửi bảng tổng hợp giá dự thầu cho gói thầu xây lắp còn gửi thêm bảng tổng hợp giá trị bổ sung cho phần mua máy bơm nước chữa cháy. Đồng thời 2 gói thầu này tách biệt nhau trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật và hình thức, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.
Trường hợp nếu việc làm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, thì chủ đầu tư và nhà thầu có được thương thảo đưa ra giá mua thiết bị máy bơm nước chữa cháy lớn hơn dự toán được phê duyệt không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Điểm a, Khoản 2, Điều 36 Luật Đấu thầu quy định phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện.

Theo đó, việc xác định phần công việc đã thực hiện được thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Chương IV bao gồm các biểu mẫu mà bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. Chương này được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập 2 E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống (bao gồm bảng tổng hợp giá dự thầu).

Theo đó, việc đánh giá về giá dự thầu căn cứ nội dung kê khai trên webform của nhà thầu mà không căn cứ vào file đính kèm.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?