LuatVietnam

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản

Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (203 trang)
Posted: 23/3/2023 12:52:45 PM | Latest updated: 24/3/2023 2:01:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5666
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới chế độ báo cáo định kỳ trong các lĩnh vực: An toàn thông tin mạng; Bưu chính; Viễn thông; Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; Chứng thực điện tử; Báo chí; Xuất bản, in;... Chi tiết xem Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

Ngoài ra, Thông tư này còn công bố Danh mục các điều, khoản được bãi bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin & Truyền thông tại Phụ lục IV đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023.

Bãi bỏ các quy định tại: khoản 3 Điều 6 Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 04/4/2008; Các khoản 1, 2 Điều 7; khoản 4 Điều 22 Thông tư số 08/2013/TT-BTTTTstatus2 ngày 26/3/2013; Điều 9 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTTstatus2 ngày 19/8/2014; Điều 5 Thông tư số 17/2014/TT-BTTTTstatus2 ngày 26/11/2014; Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTTstatus2 ngày 29/12/2014; Điều 5 Thông tư số 25/2015/TT-BTTTTstatus2 ngày 09/9/2015; Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BTTTTstatus2 ngày 28/6/2016; Các khoản 1, 2, 3, 5 Điều 4 Thông tư số 19/2016/TT-BTTTTstatus2 ngày 30/6/2016; Các khoản 1, 4, 5 Điều 11 Thông tư số 24/2016/TT-BTTTTstatus2 ngày 15/11/2016; Các khoản 1, 3 Điều 10 Thông tư số 36/2016/TT-BTTTTstatus2 ngày 26/12/2016; Các khoản 1, 3 Điều 13 Thông tư số 17/2017/TT-BTTTTstatus2 ngày 23/6/2017; Điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2017/TT-BTTTTstatus2 ngày 12/9/2017; Khoản 8 Điều 16; khoản 6 Điều 18; khoản 10 Điều 19 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTTstatus2 ngày 20/10/2017; Điểm b khoản 8 và điểm đ khoản 9 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTTstatus2 ngày 05/11/2019; Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTTstatus2 ngày 15/11/2017; Các khoản 1, 3 Điều 9 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTTstatus2 ngày 15/10/2018; Điều 2; trừ đoạn 2 điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTTstatus2 ngày 07/02/2020; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 33/2020/TT-BTTTTstatus2 ngày 04/11/2020; Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTTstatus2 ngày 13/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5666

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản
blue-check Quy chế đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp viễn thông English attachment
blue-check Thuê đường truyền của nước ngoài được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội
blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình áp dụng từ 1/1/2023
light-check Quy chuẩn về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment