LuatVietnamLogo

light-check Chế độ biên chế mới trong cơ quan nhà nước

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (48 trang)
Posted: 14/9/2020 8:18:08 AM | Latest updated: 16/9/2020 7:23:44 AM (GMT+7)

Nghị định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CPstatus3 ngày 08/5/2012.

Bãi bỏ các nội dung quy định về tự chủ nhân sự quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 14/02/2015.

Admin_04
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực15/11/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức (18/8/2020) 

nexto  Công chức ngành GTVT sẽ phải cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone (19/8/2020) 

nexto  Thang điểm đánh giá và xếp loại việc tổ chức tự học (của cán bộ - công chức) (12/8/2020) 

nexto  Cán bộ, công chức đảm bảo không bị mất chức hay điều chuyển khi tố cáo (22/7/2020) 

nexto  Sửa đổi định mức biên chế trong lĩnh vực giáo dục và y tế (6/7/2020) 

nexto  Về việc xuất trình bản giấy khi khai hải quan điện tử (7/7/2020) 

nexto  Cơ cấu ngạch công chức tại UBND cấp tỉnh và các Bộ (2/6/2020) 

nexto  Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu (11/5/2020) 

nexto  Về việc chấp hành biện pháp cách ly của công chức ngành Thuế (7/4/2020) 

nexto  Về việc bố trí cho công chức ngành Xây dựng làm việc tại nhà (9/4/2020) 

Cán bộ - Công chức