LuatVietnam

light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện

Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 5/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện (212 trang)
Posted: 13/7/2022 3:08:50 PM | Latest updated: 25/7/2022 2:11:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495
LuatVietnam

Từ 1/9/2022, tất cả các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tham gia huy động đóng góp từ thiện đều phải mở sổ kế toán, lập báo cáo và ghi chép theo đúng quy định tại Thông tư này để đảm bảo minh bạch thông tin.

Các cá nhân tự đứng ra kêu gọi đóng góp từ thiện cũng sẽ phải ghi sổ sách, lập báo cáo và công khai thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nếu có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì phải mở sổ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo Mục 1 Chương II Thông tư này.

Nếu không có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán đang áp dụng nhưng phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng thu - chi của hoạt động từ thiện.

Các biểu mẫu sổ sách, chứng từ kế toán được quy định chi tiết tại các phụ lục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022 và thay thế Thông tư số 103/2018/TT-BTCstatus3 ngày 14/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kế toán

blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
light-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?
blue-check Quy chế bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Tiết học hành nghề kế toán và đại lý thuế không thể bù trừ cho nhau
blue-check Hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công