LuatVietnam

blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS

Công văn số 2007/BXD-QLN ngày 7/6/2022 của Bộ Xây dựng về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản (2 trang)
Posted: 15/6/2022 9:16:30 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:53:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Hiện nay, việc chuyển nhượng (toàn bộ hoặc một phần) dự án bất động sản (BĐS) phải đáp ứng các điều kiện, nguyên tắc quy định tại các Điều 48, 49, 52 Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13status2 và Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Theo đó, bên nhận chuyển nhượng dự án BĐS phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh BĐS, có đủ năng lực tài chính và cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ, nội dung đã phê duyệt.

Về nội dung thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng (sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) và khoản 3 Điều 18 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản