LuatVietnam

Lược đồ | Chi nhánh độc lập

Tổng số 20 bản ghi | Cập nhật đến: 15-Sep-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 10/3/2022 Chi nhánh hạch toán độc lập phải tự quyết toán thuế
(Công văn số 1846/CTTPHCM-TTHT)

Theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc đăng ký chuyển sang hạch toán độc lập thì Chi nhánh phải tự khai quyết toán thuế TNDN và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh. Xem thêm

Khi lập hồ sơ khai quyết toán thuế, Chi nhánh kê khai doanh thu phát sinh kể từ ngày Chi nhánh chuyển sang hạch toán độc lập.

blue-check 1/3/2021 Không phải cấp lại MST khi chuyển đổi Chi nhánh độc lập sang phụ thuộc
(Công văn số 6268/CTHN-TTHT)

Liên quan đến thủ tục đăng ký thuế khi Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ độc lập sang phụ thuộc, Cục thuế TP. Hà Nội đã sửa đổi quan điểm theo hướng chỉ yêu cầu Chi nhánh thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, không cần cấp lại MST mới. Trước đó, tại Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn theo hướng Chi nhánh phải đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới. Xem thêm

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Thông tư 95/2016/TT-BTCstatus1 (từ 17/1/2021 thay bằng Thông tư 105/2020/TT-BTC ).

Về khai thuế TNDN, đối với Chi nhánh độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc thì kết thúc năm tài chính, khi nộp hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, Công ty phải khai cả phần phát sinh tại Chi nhánh phụ thuộc này (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ).

Công văn này thay thế Công văn số 95835/CT-TTHT ngày 2/11/2020.

blue-check 8/1/2021 Công ty mẹ cung cấp dịch vụ cho chi nhánh hạch toán độc lập vẫn phải xuất hóa đơn
(Công văn số 991/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho Chi nhánh hạch toán độc lập thì vẫn phải phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Riêng vấn đề Công ty và Chi nhánh có được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho nhau hay không, Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng không thuộc thẩm quyền trả lời của ngành Thuế.

blue-check 2/11/2020 Chi nhánh hạch toán độc lập phải tự khai thuế TNDN
(Công văn số 95835/CT-TTHT)

Chi nhánh được khai thuế TNDN tập trung hay phải kê khai riêng tùy thuộc vào hình thức hạch toán là độc lập hay phụ thuộc (Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ). Xem thêm

Nếu Chi nhánh hạch toán độc lập thì bắt buộc tự kê khai thuế TNDN riêng tại cơ quan thuế quản lý Chi nhánh. Ngược lại, được kê khai thuế tập trung tại Công ty nếu hạch toán phụ thuộc.

Chi nhánh đang hạch toán độc lập nếu muốn chuyển đổi thành hạch toán phụ thuộc để được kê khai thuế TNDN tập trung tại Công ty thì Chi nhánh phải có quyết định chuyển đổi, đồng thời phải đóng MST cũ để đăng ký lại MST mới.

Trình tự, thủ tục đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 16 và Điều 17 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 29/10/2019 Công ty mẹ không được khấu trừ thuế đầu vào phục vụ cho Chi nhánh độc lập
(Công văn số 4398/TCT-KK)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTCstatus1 , trường hợp Chi nhánh ngoài tỉnh khai thuế riêng thì Chi nhánh phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý. Xem thêm

Ngoài ra, Chi nhánh phải hạch toán riêng doanh thu, thuế GTGT đầu vào, đầu ra để kê khai nộp thuế riêng (điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Khi Công ty chuyển giao hàng hóa cho Chi nhánh bán ra, Công ty bắt buộc phải xuất hóa đơn theo hướng dẫn tại điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 .

Trường hợp Công ty có hóa đơn đầu vào mang tên, MST của Công ty nhưng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh thì phải bàn giao cho Chi nhánh kê khai khấu trừ thuế. Nếu đã lỡ kê khai khấu trừ tại trụ sở chính, Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế này.

blue-check 19/6/2017 Giao dịch với Chi nhánh hạch toán độc lập có phải giao dịch liên kết? English attachment
(Công văn số 5695/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CPstatus1 , trường hợp một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia thì bị xem là có quan hệ liên kết. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty thành lập Chi nhánh hạch toán độc lập ở khác tỉnh, nhưng nếu có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào Chi nhánh thì các giao dịch phát sinh giữa Công ty và Chi nhánh là các giao dịch liên kết.

Công ty phải kê khai giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 (ban hành tại Nghị định 20/2017/NĐ-CPstatus1 ) và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

blue-check 19/12/2016 Công ty có được tiếp nhận lỗ của Chi nhánh hạch toán độc lập đã giải thể?
(Công văn số 12436/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán độc lập, kê khai nộp thuế TNDN riêng phải giải thể và Công ty kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của Chi nhánh đó thì số lỗ của Chi nhánh (xác định theo kết quả kiểm tra quyết toán) được phép chuyển lỗ vào Công ty theo quy định tại Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 . Read more

Thời gian chuyển lỗ cũng không được quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

blue-check 29/8/2016 Chi nhánh hạch toán độc lập không cần nộp giấy ủy quyền của Công ty mẹ khi hoàn thuế
(Công văn số 56264/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn số 18832/BTC-TCTstatus2 ngày 17/12/2015, các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp trụ sở chính, đồng thời phải nộp kèm theo bảng kê số thuế còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và các chi nhánh khác để thực hiện bù trừ với số thuế đề nghị hoàn Read more

Như vậy, quy định nêu trên chỉ áp dụng với các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, không áp dụng với các đơn vị hạch toán độc lập. Theo đó, nếu Công ty là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì khi làm thủ tục hoàn thuế không cần có giấy ủy quyền của Công ty mẹ và không phải nộp bảng kê số thuế còn nợ của Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc khác để bù trừ vào số thuế đề nghị hoàn

blue-check 29/10/2015 Công ty mẹ không phải quyết toán số thuế phát sinh tại Chi nhánh độc lập
(Công văn số 9780/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 , các đơn vị hạch toán độc lập phải trực tiếp (tự) kê khai, quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở. Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế cho các đơn vị này Read more

Theo đó, trường hợp Công ty có Chi nhánh hạch toán độc lập tại địa phương khác thì Chi nhánh này phải trực tiếp nộp hồ sơ kê khai, quyết toán thuế TNDN. Công ty không phải tổng hợp doanh thu phát sinh tại Chi nhánh để khai quyết toán tại trụ sở chính

blue-check 12/11/2013 Chi nhánh hạch toán độc lập có doanh thu dưới 20 tỷ cũng được kê khai theo quý
(Công văn số 3812/TCT-KK)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013, ngay từ thời điểm Luật sửa đổi Quản lý thuế số 21/2012/QH13status1 có hiệu lực (1/7/2013), các doanh nghiệp có Tổng doanh thu trước thuế GTGT năm 2012 dưới 20 tỷ đồng thì được kê khai thuế GTGT theo quý. Read more

Quy định trên đây cũng áp dụng đối với Chi nhánh hạch toán độc lập. Trường hợp nêu tại Công văn này, một Chi nhánh được chuyển đổi sang hình thức hạch toán độc lập trước ngày 1/7/2013, có doanh thu bình quân tháng chỉ khoảng 300 triệu, tức không vượt 20 tỷ/năm thì được kê khai theo quý

blue-check 25/2/2013 Chi nhánh hạch toán độc lập phải tự kê khai thu nhập
(Công văn số 981/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , đối với thu nhập phát sinh tại các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp chỉ phải kê khai phần thu nhập tại đơn vị hạch toán phụ thuộc. Phần thu nhập phát sinh tại đơn vị hạch toán độc lập sẽ do đơn vị này tự kê khai với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp

blue-check 18/5/2012 Chi phí đầu tư cho Chi nhánh hạch toán độc lập, Công ty mẹ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
(Công văn số 1687/TCT-CS)

Theo quy định tại tiết c.4 điểm 1.2 mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 , các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản nếu tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung, hàng bán ra thuộc diện chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của các chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến được khấu trừ toàn bộ. Read more

Tuy nhiên, phần đầu tư xây dựng cơ bản cho Chi nhánh hoặc Công ty con hạch toán độc lập sẽ không được khấu trừ tại Công ty mẹ, cho dù Chi nhánh hoặc Công ty con đó vẫn thuộc "dây chuyền khép kín" của Công ty mẹ

blue-check 27/4/2012 Chi nhánh hạch toán độc lập phải tự kê khai, quyết toán thuế
(Công văn số 2879/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại khoản 1c Điều 10, khoản 1b Điều 11, khoản 1 Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 , Chi nhánh hạch toán độc lập phải tự mình kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN (bao gồm cả quyết toán thuế TNDN) và thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

blue-check 30/9/2011 Điều chuyển tài sản cho Chi nhánh hạch toán độc lập phải chịu thuế GTGT
(Công văn số 3475/TCT-KK)

Theo quy định tại điểm 2.18(b.2), Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , khi điều chuyển tài sản cho các Chi nhánh hạch toán độc lập, Công ty bắt buộc phải phát hành Hóa đơn GTGT. Chi nhánh khi nhận tài sản được phép khấu trừ số thuế GTGT theo Hóa đơn do Côngt y mẹ phát hành Xem thêm

Hóa đơn điều chuyển tài sản vẫn phải đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 chấp nhận một số hình thức thanh toán như bù trừ công nợ, bù trừ giá trị hàng hóa thay vì chuyển khoản bằng tiền

blue-check 16/9/2011 Chi nhánh hạch toán độc lập có thể tự in hóa đơn
(Công văn số 7821/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có Chi nhánh tại các tỉnh, kê khai thuế GTGT riêng, Chi nhánh có thể tạo hóa đơn đặt in, tự in ( nếu đủ điều kiện) để sử dụng, hoặc Công ty đặt in cho Chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty Xem thêm

Chi nhánh trực tiếp gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trước khi sử dụng

THAM KHẢO
blue-check 15/9/2023 Chi nhánh được lập HĐĐT theo ủy nhiệm của Công ty
(Công văn số 67048/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết để lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Xem thêm

Theo đó, Công ty có thể ủy nhiệm cho Chi nhánh lập thay HĐĐT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Khi lập HĐĐT theo ủy nhiệm, Chi nhánh thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 1/7/2022 Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
(Công văn số 31194/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với tài sản điều chuyển, chỉ được miễn phát hành hóa đơn khi điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng một doanh nghiệp. Xem thêm

Nếu điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì bắt buộc phải phát hành hóa đơn, kê khai nộp thuế.

Loại hóa đơn phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

blue-check 1/2/2018 Điều chuyển tài sản giữa Công ty và Chi nhánh độc lập phải xuất hóa đơn
(Công văn số 1074/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển khi tách doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản. Xem thêm

Tuy nhiên, tài sản điều chuyển từ Chi nhánh hạch toán độc lập về Công ty thì phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT.

blue-check 19/1/2018 Bàn giao dự án cho chi nhánh độc lập phải xuất hóa đơn và tính thuế
(Công văn số 3150/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập bắt buộc phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty bàn giao dự án đầu tư đã hoàn thành cho Chi nhánh hạch toán độc lập quản lý và khai thác thì khi bàn giao dự án, phải lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 5/5/2023 Điều chuyển máy móc cho chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
(Công văn số 30380/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) như bán hàng hóa. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty điều chuyển tài sản (máy móc) cho Chi nhánh hạch toán độc lập thì phải xuất HĐĐT và giao cho Chi nhánh.