LuatVietnam

Chi nhánh ngoài tỉnh phải khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5535

hoi Không nêu tên
Công ty tôi có chi nhánh là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính (sau đây gọi là chi nhánh khác tỉnh).
Theo quy định tại Thông tu 80/2021/TT-BTC, khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác thì kê khai tại trụ sở chính và phân bổ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân.
Tuy nhiên, trường hợp các cá nhân không phải là người lao động của Công ty/Chi nhánh khác tỉnh, có ký hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng khoán việc với chi nhánh khác tỉnh/Công ty và địa điểm làm việc là tại chi nhánh khác tỉnh thì khi nhánh khác tỉnh/Công ty chi trả tiền công cho các cá nhân này và thực hiện khấu trừ tiền thuế TNCN theo quy định thì khoản thuế TNCN này được kê khai tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh khác tỉnh hay kê khai tại trụ sở chính?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội

+ Tại khoản 3 Điều 42 quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.

+ Tại Điều 45 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

…”

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân:

“1. Trường hợp phân bổ:

a) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại trụ sở chính cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác.

…”;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính, Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng khoán việc và chi trả lương cho cá nhân làm việc tại Chi nhánh thì khi Chi nhánh chi trả tiền lương, tiền công cho các cá nhân nàyChi nhánh có trách nhiệm khấu trừ,  khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền cho cá nhân đó tại cơ quan thuế quản lý Chi nhánh theo quy định.

Xem thêm

Thuế Thu nhập cá nhân

otvet Tặng quà bằng tiền không phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chi nhánh ngoài tỉnh phải khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương
otvet Phụ cấp xăng xe phải chịu thuế TNCN
otvet Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có được cấp gộp vào cuối năm?
otvet Cha tặng cổ phần cho con có phải nộp thuế?
otvet Có bắt buộc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần trả thu nhập?
otvet Trả lương NET, tính thuế TNCN như thế nào?
otvet Thuê nhân công xây dựng, nếu không có HĐLĐ phải khấu trừ 10% thuế TNCN
otvet Trúng số trên 10 triệu mới phải đóng thuế TNCN
otvet Trả phí tư vấn cho cá nhân phải trích nộp 10% thuế
otvet Hồ sơ hoàn thuế TNCN có thể nộp sau thời hạn quyết toán
otvet Miễn nộp thuế TNCN nếu doanh thu cho thuê nhà không quá 100 triệu/năm
otvet Khấu trừ tiền từ thiện khi tính thuế TNCN cần có chứng từ gì?
otvet Tiền thưởng doanh số cho Phòng kinh doanh có bị khấu trừ thuế TNCN?
otvet Chi phí cho nhân viên cách ly tại công ty có tính thuế TNCN?
otvet Kinh doanh thông qua app có phải nộp thuế TNCN?
otvet Miễn nộp tờ khai thuế TNCN nếu không có chi trả lương
otvet Miễn khai thuế TNCN nếu trong tháng không phát sinh chi trả thu nhập
otvet Miễn khai thuế TNCN những tháng/quý không chi trả lương
otvet Chia lợi tức cho cá nhân phải chặn trừ 5% thuế đầu tư vốn