LuatVietnam

blue-check Chi phí giải phóng mặt bằng được xác định theo văn bản nào?

Công văn số 1669/BXD-KTXD ngày 16/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi phí trích đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng (1 trang)
Posted: 19/5/2022 11:29:55 AM | Latest updated: 20/5/2022 7:43:07 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Việc lập dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong đó có công tác đo đạc diện tích đất) và thẩm quyền phê duyệt dự toán này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 74/2015/TT-BTC và các quy định khác có liên quan.

Khoản chi phí giải phóng mặt bằng thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng