LuatVietnam

Chi phí kiểm toán dự án được xác định riêng và không phụ thuộc vào chi phí dự phòng

Cập nhật 3/1/2023 | Đăng tải: LVN.5615

hoi Bùi Quang Huy (TPHCM)
Hiện cách tính các chi phí của một dự án đầu tư xây dựng theo tuần tự như sau: Chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác gồm: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán độc lập; chi phí dự phòng.
Theo Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được tính là chi phí tối đa, được xác định trên cơ sở giá trị cần thuê kiểm toán của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập nhân với hệ số.
Đối với công trình lập dự án đầu tư chi phí cho thẩm tra và kiểm toán độc lập là chi phí của tổng dự án đầu tư xây dựng công trình có trừ hay không trừ dự phòng phí? Đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sẽ thực hiện bước lập dự toán chuẩn bị đầu tư thì cách tính chi phí thẩm tra và kiểm toán độc lập sẽ thực hiện như lập dự án?

luat Bộ Tài chính:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định:

"Điều 5. Nội dung tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư là toán bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng".

Ngoài ra, tại Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công:

"Điều 46. Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc điều chỉnh) của dự án, giá trị quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành".

Như vậy, theo các quy định trên, chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán là chi phí thuộc nội dung chi phí khác trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng là hai nội dung chi phí khác nhau thuộc tổng mức đầu tư.

Do đó, việc xác định chi phí kiểm toán độc lập không liên quan đến chi phí dự phòng; trường hợp có vướng mắc về nội dung chi phí dự phòng và đối với công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đề nghị ông liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông biết và thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Chi phí kiểm toán dự án được xác định riêng và không phụ thuộc vào chi phí dự phòng
otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?
otvet Tính chi phí chuẩn bị dự án như thế nào?
otvet Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin phê duyệt lại?
otvet Chủ đầu tư có được tự phê duyệt dự toán bổ sung?
otvet Có bắt buộc bổ nhiệm giám đốc quản lý cho từng dự án?
otvet Có được dùng chi phí quản lý dự án để trả thêm lương cho nhân viên?
otvet Dự án sử dụng vốn sự nghiệp được quản lý khoản thu theo quy định nào?
otvet Cơ quan nào thẩm định dự án nằm trên ranh giới hai tỉnh?