LuatVietnam

blue-check Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết không vượt quá 30%

Công văn số 51206/CTHN-TTHT ngày 24/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN (4 trang)
Posted: 25/10/2022 7:27:38 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:31:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5568
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ chỉ được hạch toán nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đồng thời không vượt quá hạn mức khống chế quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ được chấp nhận hạch toán tối đa không quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5568

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch liên kết

blue-check Chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết không vượt quá 30%
blue-check Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau
blue-check Khoản vay như thế nào thì phát sinh quan hệ liên kết?
blue-check Không có quy định cho phép miễn khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp liên kết English attachment
blue-check Bác đề xuất tăng hạn mức hạch toán lãi vay cho doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng dịch
blue-check Mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác phải kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Khoản vay từ trên 25% vốn góp sẽ bị khống chế hạn mức hạch toán lãi vay
blue-check Chi nhánh nếu phát sinh giao dịch liên kết cũng bị khống chế hạn mức chi phí lãi vay
blue-check Những quy định mới về thỏa thuận APA từ 3/8/2021
blue-check Doanh nghiệp "liên kết" chỉ được hạch toán bổ sung lãi vay của năm 2017, 2018 theo hạn mức mới trước 1/1/2021
blue-check Vay ngân hàng trên 25% vốn góp có bị coi là giao dịch liên kết?
blue-check Kinh doanh lỗ, doanh nghiệp liên kết sẽ bị xuất toán toàn bộ lãi vay
blue-check Các khoản vay bảo lãnh có bị tính vào hạn mức chi phí lãi vay?
blue-check Giới thiệu những điểm mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Doanh thu cổ tức không được giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay
blue-check Điều chỉnh chi phí lãi vay các năm 2017, 2018 phải nộp trước 1/1/2021
blue-check Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment