LuatVietnam

blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?

Công văn số 1479/BXD-KTXD ngày 17/4/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn định mức lập, thẩm định và thanh toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (2 trang)
Posted: 25/5/2023 1:20:27 PM | Latest updated: 26/5/2023 1:32:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5708
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14status2 , trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần xây dựng được thực hiện theo pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan (trừ dự án quan trọng quốc gia).

Theo đó, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (trong đó có chi phí chấp thuận chủ trương đầu tư) đối với dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc một trong các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư có thể xem xét thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện trong trường hợp cần thiết.

Về định mức chi phí, hiện nay pháp luật về xây dựng chỉ có quy định định mức đối với chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư 12/2021/TT-BXD. Đối với các công việc tư vấn chưa có định mức, chủ đầu tư được xác định chi phí bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc thực hiện, kế hoạch thực hiện và các quy định về chế độ, chính sách do nhà nước ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5708

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Về nguyên tắc thanh quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT
blue-check Chủ đầu tư được phép bổ sung khối lượng xây dựng nếu không đội giá gói thầu
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?
blue-check Xác định dự toán chi phí xây dựng phải làm rõ các chí phí đã tính trong giá vật liệu