LuatVietnam

blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc cho phép áp dụng hồi tố quy định về tỷ lệ tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm từ kỳ tính thuế năm 2021 (1 trang)
Posted: 3/11/2022 10:01:53 AM | Latest updated: 4/11/2022 9:44:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5573
LuatVietnam

Bài viết của Cục Thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn việc áp dụng hồi tố đối với quy định điều chỉnh hạn mức tạm nộp thuế TNDN nêu tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Theo đó, mặc dù Nghị định 91 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022 nhưng doanh nghiệp sẽ được áp dụng hồi tố hạn mức tạm nộp thuế TNDN mới (80% cho 04 quý, thay vì 75% cho 03 quý) từ kỳ tính thuế năm 2021.

Cụ thể, trước ngày 30/10/2022, nếu doanh nghiệp không nộp đủ 75% thuế TNDN cả năm cho 3 quý đầu thì được tính theo mức mới: số thuế đã tạm nộp của 4 quý không thấp hơn 80% so với quyết toán năm.

Ngược lại, nếu thuế TNDN của 3 quý đầu năm 2021 đã đạt chỉ tiêu 75% so với quyết toán thì không nhất thiết phải áp dụng quy định mới.

Ngoài ra, khi tính lại mức thuế phải nộp tối thiểu cho năm 2021 theo quy định mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, nếu số tiền chậm nộp bị giảm thì doanh nghiệp được quyền đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5573

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế đối với dịch vụ vận tải
blue-check Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn? English attachment
blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 vẫn được ưu đãi thuế English attachment
blue-check Chuyển đổi kỳ tính thuế trong năm 2021, xác định 30% thuế TNDN được giảm thế nào?
blue-check Dự án hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng thủ tục về đầu tư English attachment
blue-check Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập