LuatVietnam

blue-check Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment

Công văn số 25532/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm (3 trang)
Posted: 8/6/2022 11:26:43 AM | Latest updated: 12/6/2022 8:05:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dịch vụ "cho thuê kho, bãi" là dịch vụ cho thuê nhà, đất không phải để ở và thuộc danh mục dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT quy định tại Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Đối với tiền thuê đất năm 2021, trường hợp doanh nghiệp phát sinh nộp thừa do được xét giảm tiền thuê đất của năm 2021 thì số nộp thừa được bù trừ vào lần nộp tiền thuê đất năm 2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV25532-03062022CTHN[VLO].pdf
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 27-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế GTGT