LuatVietnam

Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cập nhật 28/8/2021 | Đăng tải: LVN.5280

hoi Lê Long (Thanh Hóa)
Nhà thầu lập đề cương nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định:

“Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường”.

Để thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đề nghị ông nghiên cứu, đối chiếu với quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại
otvet Trường hợp nào được miễn xin phép xả nước thải?
otvet Dự án xây dựng nếu có san lấp ao hồ phải đăng ký kế hoạch BVMT
otvet Bùn thải phát sinh trong sản xuất xử lý theo quy chuẩn nào?
otvet Cắt giảm công đoạn sản xuất có cần điều chỉnh báo cáo tác động môi trường?
otvet Mở rộng dự án có phải lập phương án phục hồi môi trường?
otvet Phải có báo cáo đánh giá môi trường trước khi cấp phép xây dựng