LuatVietnam

blue-check Chú giải bổ sung SEN 2022

Công văn số 3866/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2023 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chú giải bổ sung SEN 2022 (440 trang)
Posted: 27/7/2023 10:44:39 AM | Latest updated: 27/7/2023 4:58:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756
LuatVietnam

Công văn ban hành Chú giải bổ sung SEN làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK 2022 ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC .

Cần lưu ý, vì Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) được xây dựng và mở rộng dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) nên việc phân loại hàng hóa trong AHTN phải tuân theo các quy tắc giải thích tổng quát (GIRs) và chú giải pháp lý của HS cũng như những quy định của các văn bản pháp lý về HS và Nghị định thư thực thi AHTN. SEN được sử dụng để đảm bảo cách hiểu thống nhất và cách giải thích các quy định của AHTN.

SEN 2022 (thay thế SEN 2017) gồm các thông tin đặc thù về sản phẩm thương mại quốc tế quan trọng đối với khu vực ASEAN do các quốc gia thành viên đưa ra. SEN được xây dựng để giúp người sử dụng hiểu và giải thích phạm vi của các phân nhóm hàng hóa trong khu vực ASEAN nhằm mục tiêu tăng cường chuẩn hóa công tác phân loại.

SEN 2022 phải được sử dụng kết hợp với chú giải HS và EN. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa cách giải thích của HS, EN và SEN thì phải tuân thủ theo HS và EN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thuế MFNCập nhật đến: 24-Jul-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu